หลอดแอลอีดี T8

เป็šนหลอดไฟที่ผสมผสานเทคโนโลยี โดยเลือกเม็ดชิปประสิทธิภาพสูง รวมถึงการระบายความรŒ้อนและส่‹งผ่‹านแสงที่ดี ซึ่งสว่‹างมากกว่‹า 170 ลูเมนต่‹อวัตต์ ในหลอด LED ประเภท TUBE 8 ช่‹วยใหŒ้ประเทศลดการใช้Œพลังงานได้Œมากยิ่งขึ้นโดยไม‹่เพียงอนุรักษ์พลังงานเท่‹านั้นแต‹่เป็šนการอนุรักษ์แสงสว่‹างดŒ้วย

บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด

Previous articleเฟอร์นิเจอร์ Hestia ตอบโจทย์ความสบาย ด้วยวัสดุคุณภาพ และราคาที่ทุกคนเอื้อมถึง
Next articleสวิตช์และเต้ารับ รุ่น อัลฟ่า (Alpha) ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.
กองบรรณาธิการนิตยสาร Builder - เดิมเคยเป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์ ภายใต้ชื่อ Builder News เผยแพร่เนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับวงการธุรกิจก่อสร้างมากว่า 10 ปี ต่อมาจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นนิตยสารรายเดือนในชื่อว่า Builder เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบัน มุ่งนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร