เครื่องบันทึกระบบ IP Camera ยี่หŒ้อ iNNEKT รุ‹่น ZKN416I

สามารถรองรับกลŒ้องได้Œถึง 16 ตัว และยังรองรับกล้Œองความละเอียดสูง (4K) ได้Œอีกด้Œวย โดยรองรับฮาร์ดดิสก์ได้Œทั้งหมด 4 ลูก สูงสุดลูกละ 6TB ลูกค้Œาสามารถใช้Œงานดูภาพผ‹่านระบบมือถือและคอมพิวเตอร์ไดŒ้อย‹่างง่‹ายดาย เพียงแค่‹คลิ๊กตั้งค่‹าไม่‹กี่ครั้ง ผ่‹านเทคโนโลยีที่เรียกว‹่าระบบ P2P ทำให้Œสะดวกในการตั้งค่‹าเป็šนอย่‹างมาก

PROSECURE CO.,LTD.

Previous articleเอาใจคนรักการอ่านด้วยร้านหนังสือดีไซน์สุดเก๋ ที่เพดานด้านบนเป็นกระจกทั้งหมด !
Next articleกล้Œอง IP Camera ยี่ห้Œอ iNNEKT รุ‹่น ZKI403V2P
กองบรรณาธิการนิตยสาร Builder - เดิมเคยเป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์ ภายใต้ชื่อ Builder News เผยแพร่เนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับวงการธุรกิจก่อสร้างมากว่า 10 ปี ต่อมาจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นนิตยสารรายเดือนในชื่อว่า Builder เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบัน มุ่งนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร