กล้Œอง IP Camera ยี่ห้Œอ iNNEKT รุ‹่น ZKI403V2P

ดŒ้วยความละเอียดสูงถึง 4MP จึงให้Œภาพที่คมชัดมากยิ่งกว่‹า Full-HD ทั้งภาพกลางวันและกลางคืน สามารถส่‹องแสง
Infrared ดูภาพในที่มืดได้Œไกลถึง 30 เมตร ตัวกล้Œองติดตั้งเลนส์ขนาด 2.8-12 มม. จึงปรับขนาดเลนส์ไดŒ้ตามตŒ้องการ และรองรับระบบ POE ที่จ่‹ายไฟผ่‹านทางสาย LAN อีกด้Œวย นอกจากนั้นตัวกล้Œองยังติดตั้งใชŒ้งานภายนอกไดŒ้ทันทีโดยไม‹่ตŒ้องใชŒ้อุปกรณ์เพิ่มเติม

PROSECURE CO.,LTD.

Previous articleเครื่องบันทึกระบบ IP Camera ยี่หŒ้อ iNNEKT รุ‹่น ZKN416I
Next articleLandscape Products ผลิตภัณฑ์ด้านออกแบบและตกแต่งภูมิทัศน์
กองบรรณาธิการนิตยสาร Builder - เดิมเคยเป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์ ภายใต้ชื่อ Builder News เผยแพร่เนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับวงการธุรกิจก่อสร้างมากว่า 10 ปี ต่อมาจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นนิตยสารรายเดือนในชื่อว่า Builder เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบัน มุ่งนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร