ระบบบŒ้านอัจฉริยะ

ช‹่วยใหŒ้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่‹าง ๆ ภายในบ้Œานได้Œอย่‹างสะดวกสบายผ่‹านมือถือสมาร์ทโฟน ทั้งระบบควบคุมไฟฟ‡้า ระบบความบันเทิง เช‹่น สั่ง Internet radio, Background musicand Home theater ระบบอัจฉริยะตัด-ต่‹อการใชŒ้พลังงานในยามจำเป็šนเท‹่านั้น จึงประหยัดและลดการใช้พŒลังงานอย่า‹งสิ้นเปลือง รักษาความปลอดภัยอัตโนมัติทั้งภายในและรอบตัวบŒ้าน

GREAT EMPIRE INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD.

Previous articleLandscape Products ผลิตภัณฑ์ด้านออกแบบและตกแต่งภูมิทัศน์
Next articleสวิตซ์ ART DNA ดีไซน์เรียบหรูจากจากสหราชอาณาจักร
กองบรรณาธิการนิตยสาร Builder - เดิมเคยเป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์ ภายใต้ชื่อ Builder News เผยแพร่เนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับวงการธุรกิจก่อสร้างมากว่า 10 ปี ต่อมาจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นนิตยสารรายเดือนในชื่อว่า Builder เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบัน มุ่งนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร