ระบบบŒ้านอัจฉริยะ

ช‹่วยใหŒ้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่‹าง ๆ ภายในบ้Œานได้Œอย่‹างสะดวกสบายผ่‹านมือถือสมาร์ทโฟน ทั้งระบบควบคุมไฟฟ‡้า ระบบความบันเทิง เช‹่น สั่ง Internet radio, Background musicand Home theater ระบบอัจฉริยะตัด-ต่‹อการใชŒ้พลังงานในยามจำเป็šนเท‹่านั้น จึงประหยัดและลดการใช้พŒลังงานอย่า‹งสิ้นเปลือง รักษาความปลอดภัยอัตโนมัติทั้งภายในและรอบตัวบŒ้าน

GREAT EMPIRE INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD.