MASK BOARD

แผ‹่นตกแต่‹งผนัง 3 มิติ เคลือบกำมะหยี่ นวัตกรรมใหม่‹ในการตกแต‹่งผนังและฝ้‡าอาคารรายแรกและรายเดียวที่ไดŒ้จดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปั˜ญญา น้ำหนักเบา ติดตั้งและรื้อถอนง‹่าย ไม่‹ทำลายโครงสรŒ้างผนังเดิม ไม่‹ลามไฟ โปร่‹งแสง เหมาะกับงานตกแต‹งภายในที่ต้องการความแปลกใหม่‹ สามารถสั่งผลิตแบบดีไซน์เฉพาะตัวไดŒ้ตามความ   ตŒ้องการ

บริษัท เพียวริฟอร์ม จำกัด