ความแตกต่างของการใช้สอยพื้นที่หรือความจำเป็นในการใช้งานอาคารประเภทต่าง ๆ ระหว่างแต่ละคนนั้นย่อมไม่เท่ากัน อาคารหนึ่งแห่งอาจมีผู้ใช้สอยอาคารที่เป็นเด็กเล็กไปจนผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์หรือชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ คนพิการนั่งรถเข็นหรือคนตาบอด เพศชาย เพศหญิง หรือเพศที่สาม ซึ่งในการออกแบบอาคารเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมของพวกเขา และก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคต่อกันได้ ดังนั้นแนวคิดในการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรือ Universal Design จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการใช้สอยพื้นที่สำหรับการใช้งานของทุกคน

ในปัจจุบันกระแสแนวคิดในการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรือ Universal Design กำลังมีบทบาทต่อการออกแบบงานสถาปัตยกรรมมากขึ้น เพราะการออกแบบอาคารหนึ่งหลังนั้นควรจะต้องตอบสนองการใช้งานพื้นที่ใช้สอยสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ เพศชาย เพศหญิง ให้สามารถใช้งานได้อย่างทัดเทียมกัน อีกทั้ง
แนวโน้มของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทยในอนาคตและอัตราการเพิ่มของจำนวนผู้พิการของประเทศไทยที่สูงขึ้น ๆ ดังนั้นในการออกแบบจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่สามารถให้ทุก ๆ คนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต การพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้ ได้อย่างมีความ
สุขด้วย

ปัจจุบันโครงการต่าง ๆ หรือองค์กรเอกชน และหน่วยงานของภาครัฐหลายแห่ง หันมาใส่ใจในการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลกันมากยิ่งขึ้น การออกแบบพื้นที่ใช้สอย รวมถึงการเลือกใช้วัสดุในการออกแบบที่ตอบสนองการใช้งานแก่คนทุกกลุ่ม กลายเป็นแนวคิดที่ถูกส่งเสริมอย่างแพร่หลายมากขึ้น รวมทั้งยังมีการออกกฎหมายและกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการ อำนวยความสะดวกในการใช้อาคารเพื่อผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานของคนทุกกลุ่มได้อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นเรื่องของข้อกำหนดและกฎหมายจึงเป็นอีกสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลด้วยเช่นกัน

หากอ้างอิงตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร ปีพ.ศ. 2548 และตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งระบุสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารขั้นพื้นฐานที่ควรคำนึงถึงสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา อันประกอบด้วย

ป้ายแสดงสัญลักษณ์สิ่งอำนวยความสะดวก ต้องแสดงสัญลักษณ์รูปคนพิการ มีเครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอำนวยความสะดวกสาหรับคนพิการ และต้องมีความชัดเจน มองเห็นได้ง่าย ติดอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ทำให้สับสน อีกทั้งต้องมีสัญลักษณ์หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวก โดยป้าย-สัญลักษณ์ทั้งหมดเป็นพื้นขาว ตัวหนังสือ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายเป็นสีน้ำเงิน หรือพื้นป้ายเป็นสีน้ำเงิน โดยตัวอักษรเป็นสีขาว ควรจัดให้มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษ ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน

ที่จอดรถสำหรับคนพิการ ต้องมีลักษณะพื้นผิวเรียบมีระดับเสมอกัน ขนาดกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 2.4 x 6.0 เมตร และมีที่ว่างด้านข้างรถเพียงพอสำหรับเก้าอี้รถเข็น พร้อมกับมีสัญลักษณ์รูปคนพิการระบุที่พื้น และมีป้ายสัญลักษณ์รูปคนพิการติดตั้งอย่างชัดเจน อีกทั้งยังต้องจัดให้ที่จอดรถใกล้ทางเข้า-ออกอาคารให้มากที่สุดด้วย

ทางลาดเอียง ควรก่อสร้างให้มีความคงทนแข็งแรงและสมบูรณ์ โดยมีความลาดชันไม่เกิน 1:12 และมีความยาวช่วงละไม่เกิน6 เมตร (4.76 องศา) ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน 6.0 เมตร ต้องจัดให้มีชานพักยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ส่วนความกว้างของทางลาด ควรกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน 6.0 เมตร ควรกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตรนอกจากนี้ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต่ 2.5 เมตรขึ้นไป ต้องมีราวจับ ทั้ง 2 ข้าง และควรมีพื้นผิวต่างสัมผัสตรงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดทางลาดเอียงด้วย

ห้องสุขาสำหรับผู้พิการ ทุพพลภาพ หรือคนชรา ควรมีพื้นที่ว่างภายในห้องส้วมมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร เพื่อเก้าอี้รถเข็นสามารถเข้าไปได้ บานประตู ควรเป็นแบบบานเปิดออกสู่ภายนอก โดยต้องเปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศาหรือเป็นแบบบานเลื่อน โถสุขภัณฑ์ ต้องเป็นแบบนั่งราบ และต้องมี ราวจับ ทั้งราวจับตามแนวนอน ราวจับตามแนวดิ่งติดจากปลายของราวจับตามแนวนอนด้านหน้าโถส้วม และราวจับติดผนังแบบพับเก็บได้ตามแนวราบ ที่เมื่อกางออกให้มีระบบล็อกสำหรับคนพิการสามารถปลดล็อกได้ง่าย นอกจากนี้ อ่างล้างมือ ที่ใต้อ่างล้างมือด้านที่ติดผนังไปจนถึงขอบอ่างต้องเป็นที่ว่างเพื่อให้เก้าอี้ล้อเข็นสามารถสอดเข้าไปได้ พร้อมกับมีราวจับตามแนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่งทั้งสองข้างของอ่าง สำหรับก๊อกน้ำ เป็นชนิดก้านโยกหรือก้านกดหรือก้านหมุนหรือระบบอัตโนมัติ สำหรับ โถปัสสาวะชาย หากในกรณีที่เป็นห้องสุขาสำหรับผู้ชายต้องมีที่ถ่ายปัสสาวะที่มีระดับเสมอพื้นอย่างน้อย 1 ที่ มีราวจับตามแนวนอนอยู่ด้านบนของที่ถ่ายปัสสาวะและมีราวจับด้านข้างของที่ถ่ายปัสสาวะทั้งสองข้างด้วย

จุดบริการข้อมูลข่าวสาร ควรมีเคาน์เตอร์ติดต่อที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ พื้นที่ว่างใต้เคาน์เตอร์ให้รถเข็นคนพิการสามารถเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง โดยมีลักษณะดังนี้ ความสูงสุทธิไม่เกิน 80 เซนติเมตร มีพื้นที่ว่างใต้โต๊ะหรือเคาน์เตอร์เพียงพอสำหรับรถเข็นคนพิการเข้าไปได้ และควรมีคู่มือ เอกสาร ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่แก่คนพิการและมีอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา ควรมีล่ามภาษามืออยู่ประจำเคาน์เตอร์สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน หรือมีป้ายอักษรอิเล็กทรอนิกส์ (อักษรวิ่ง)

สิ่งอำนวยความสะดวกทั้ง 5 อย่างที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงขั้นพื้นฐานเท่านั้น ที่เราจำเป็นต้องคำนึงถึงในการออกแบบให้ตอบสนองแก่คนทั้งมวล เพราะนอกจากการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองต่อการใช้งานแก่ทุกคนได้แล้ว การออกแบบที่สัมพันธ์กับสัดส่วนมนุษย์และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมและตอบสนองต่อการออกแบบเพื่อ
คนทั้งมวลหรือ Universal Design ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงอย่างมาก ทั้งนี้ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลาย ๆ รายต่างก็เล็งเห็นความจำเป็นในด้านนี้ จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์การออกแบบและการใช้สอยเพื่อทุกคนมากยิ่งขึ้น

บริษัท เตียวฮง สีลม จำกัด ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทชั้นนำผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากต่างประเทศ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์เพื่อการออกแบบสำหรับคนทั้งมวล หรือ Universal Design ได้มุ่งเน้นที่จะคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเข้าสู่ตลาดวัสดุก่อสร้างในประเทศไทย เพื่อตอบสนองการใช้งานสำหรับทุกคน ทั้งด้านความปลอดภัย ความสะดวกในการใช้งาน สุขภาวะที่ดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทุกคนใช้สอยอาคารได้อย่างมีความสุขด้วย

700

IPC Wall Protection System

โดยส่วนใหญ่อาคารที่นิยมใช้งานผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่ อาคารสถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาล คลินิก หรือบ้านพักคนชรา เป็นต้น หรืออาคารสถานที่ราชการ เช่น อาคาร สำนักงาน หน่วยงานของกองทัพ เป็นต้น หรืออาคารสถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน อนุบาล ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก เป็นต้น หรือสถานีขนส่ง เช่น สนามบิน สถานีเดินรถ

สถานีรถไฟ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอาคารประเภทโรงแรมรีสอร์ท ศูนย์การประชุม และศูนย์การค้า ซึ่งอาคารสาธารณะเหล่านี้ล้วนมีการใช้งานที่หลากหลาย และจำเป็นต้องตอบสนองผู้ใช้สอยในทุก ๆ กลุ่มด้วย

และด้วยคุณสมบัติที่ทนทานต่อรอยขูดขีด รอยกระแทก หรือรอยเปื้อน จากรถเข็น กระเป๋าสัมภาระ หรือเก้าอี้รถเข็น ซึ่งช่วยป้องกันรอยขูดขีด รอยกระแทก และคราบเปื้อน อีกทั้งยังต้านทานเชื้อราและแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี สามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย โดยผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานสีให้เลือกกว่า 100 สี เพื่อให้เข้ากับการออกแบบตกแต่งภายใน

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม IPC Wall Protection System สามารถแบ่งออกตามลักษณะการใช้งานได้ ดังนี้

1. Rigid Vinyl Sheets
แผ่นไวนิลกันกระแทกภายในอาคาร สำหรับใช้ทดแทนแผ่น Wallpaper

1P60 - Lower• ขึ้นรูปด้วยวัสดุทำจากไวนิลแผ่นบางชนิดแข็ง (Rigid Vinyl) ที่มีความหนาให้เลือก 1 มิลลิเมตร หรือ 1.5 วส้ม (Pebblette Texture) และแบบผิวเรียบให้เลือก
• ขนาดมาตรฐานอยู่ที่ 1.2 เมตร x 2.4 เมตร (4 ฟุต x 8 ฟุต)
• ได้รับการรับรองเรื่องการไหม้ไฟ ตามมาตรฐาน UL Classified and Conform toมิลลิเมตร และสามารถเลือกความหนาพิเศษ 0.75 มิลลิเมตร และ 2 มิลลิเมตรได้ พื้นผิววัสดุมีแบบผิ
NFPA Class A Fire Rating
• มีมาตรฐานสีให้เลือกกว่า 100 สี
• มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้หลายส่วน ทั้ง Top Caps, Inside Corners, Divider Bars and Outside Corners ที่ผลิตจาก Extruded PVC มีสีให้เลือกสีเดียวกับแผ่นกันกระแทก หรือ Top Caps และ Vertical Divider Bars ที่ผลิตจาก Stainless Steel

2. Wall Guard
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน ชนิดบัวกันกระแทกเพื่อการป้องกันรอยที่เกิดการใช้งานภ1IPC Wall Guard 1500ายในอาคาร
• ขึ้นรูปด้วยวัสดุทำจากไวนิลแผ่นบางชนิดแข็ง (Rigid Vinyl) ที่มีความหนา 2 มิลลิเมตรหุ้มแกนหลักที่ทำจากอะลูมิเนียม (Aluminum Retainer) หนา 2 มิลลิเมตร พื้นผิววัสดุเป็นแบบผิวส้ม (Pebblette Texture)
• ความยาวมาตรฐานที่ 3.6 เมตร (12 ฟุต)
• ได้รับการรับรองเรื่องการไหม้ไฟ ตามมาตรฐาน UL Classified and Conformto NFPA Class A Fire Rating
• กรรมวิธีการผลิตขึ้นรูปด้วยระบบ Injection Mold ทำให้ระบบค่าความแตก ต่างสีที่ออกมามีค่า 1.0
• มีอุปกรณ์เสริมเพื่1IPC Wall Guard 1500iอให้เข้ามุมผนังอาคาร ทั้ง Outside Corner, Inside Corner เป็นต้น
• มี Complementary Products ให้เลือก เช่น Cove Base, Northern Hardwoods (ไม้เนื้อแข็งจากทางอเมริกาเหนือ), Stainless Steel Products, NuTree
Plastic Lumber (วัสดุรีไซเคิลจากขวดพลาสติก), Borders
• มีรุ่น i ที่ลดปริมาณการใช้ Aluminum Retainer ทำให้ราคาของสินค้าประหยัดกว่า เช่น รุ่น 1500i เป็นต้น

3. Handrails
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน ชนิดราวกันกระแทก และเป็นราวจับในอาคาร เพื่อการป้องกันรอยที่เกิดการใช้งานภายในอาคาร

• ขึ้นรูปด้วยวัสดุทำจากไวนิลแผ่นบา1IPC Handrailงชนิดแข็ง (Rigid Vinyl) ที่มีความหนา 2 มิลลิเมตร หุ้มแกนหลักที่ทำจากอะลูมิเนียม (Alumnium retiner) หนา 2 มิลลิเมตร พื้นผิววัสดุเป็นแบบผิวส้ม (Pebblette Texture)
• ความยาวมาตรฐานที่ 3.6 เมตร (12 ฟุต)
• ได้รับการรับรองเรื่องการไหม้ไฟ ตามมาตรฐาน UL Classified and Conform to NFPA Class A Fire Rating
• มีกรรมวิธีการผลิตขึ้นรูปด้วยระบบ Injection Mold ทำให้ระบบค่าความแตกต่างสีที่ออกมามีค่า 1.0
• มีอุปกรณ์เสริมเพื่อให้เข้ามุมผนังอาคาร ทั้ง Outside Corner, Inside Corner เป็นต้น
• มี Complementary Products ให้เลือก เช่น Cove Base, Northern Hardwoods (ไม้เนื้อแข็งจากทางอเมริกาเหนือ), Stainless Steel Products, NuTree Plastic Lumber (วัสดุรีไซเคิลจากขวดพลาสติก), Borders

4. Corner Guard
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน ชนิดกันแทกมุมผนังอาคาร
• พิเศษด้วยรุ่น Blue Nose ซึ่งผลิตจากไวนิลชนิดพิเศษ 1IPC Corner Guardลิขสิทธิ์ของ Inpro IPC สามารถทนทานต่อแรงกระแทกได้มากกว่าอะลูมิเนียมทั่วไปถึง 4 เท่า และทนทานต่อแรงกระแทกได้มากกว่าไวนิลรองรับแผ่นกันกระแทกทั่วไป (Vinyl Retainer) ถึง 6 เท่า
• ขึ้นรูปด้วยวัสดุทำจากไวนิลแผ่นบางชนิดแข็ง (Rigid Vinyl) ที่มีความหนาให้เลือก 2 มิลลิเมตร และแกนรองรับแผ่นครอบกันกระแทกหนา 1.80 มิลลิเมตร พื้นผิววัสดุเป็นแบบผิวส้ม (Pebblette Texture) และแบบลายไม้ (Woodland)
• ความสูงขนาดมาตรฐานที่ 0.90 เมตร, 1.20 เมตร, 2.40 เมตร, 2.70 เมตร, 3.6 เมตร
• ได้รับการรับรองเรื่องการไหม้ไฟ ตามมาตรฐาน UL Classified and conform to NFPA Class A Fire Rating

5. IPC G2 BioBlend

1G2 Bio Blend Logoผลิตจากพลาสติกพิเศษที่ถูกคิดค้นมาเพื่อใช้แทนวัสดุไวนิล เพื่อความเป็น Green Product ซึ่งจะเป็นวัสดุพลาสติก PETG with Bio-based Content ที่ทำจาก Polyethylene Terephthlate Glycol-Modified ซึ่งได้มาจากสารสกัดจากน้ำมันข้าวโพด ปลอดสาร PVC อีกทั้งยังได้รับการรับรองจาก GREENGUARD Certified เหมาะสำหรับใช้ในสถานพยาบาล สถานศึกษา และปลอดภัยต่อเด็ก สามารถใช้เลือกใช้แทนวัสดุไวนิลในสินค้า Rigid Vinyl,
Corner Guard, Wall Guard และ Handrail ของ IPC ได้ทั้งหมด

Flotex พรมไนล่อนเพื่อสุขภาพ

1l2_p335098_2200_1515-2

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทาง เตียวฮง สีลม นำเสนอสำหรับการใช้งานในกลุ่มวัสดุการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ผลิตภัณฑ์แรกที่น่าสนใจ ได้แก่ Flotex พรมไนล่อนเพื่อสุขภาพ วัสดุปูพื้นที่ตอบสนองการใช้งานได้กับคนทุกกลุ่ม ด้วยคุณสมบัติของวัสดุที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมีความทนทานต่อการใช้งานสูง และสร้างความปลอดภัยต่อผู้ใช้สอยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยลดสารก่อภูมิแพ้ในอากาศและช่วยป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรคด้วย

โดยส่วนใหญ่อาคารที่นิยมใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ได้แก่อาคารสาธษรณะที่มีการใช้งานสัญจรสูง อาทิ อาคารสถานที่ราชการ หรือสถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น หรือสถานีขนส่ง เช่น สนามบิน สถานีเดินรถ สถานีรถไฟ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเหมาะกับอาคารประเภทโรงแรม รีสอร์ท ศูนย์การประชุม และศูนย์การค้า
รวมไปถึงอาคารประเภทอื่น ๆ ที่มีการสัญจรสูงอีกด้วย

และด้วยคุณสมบัติพิเศษของพรมไนล่อนจึงส่งผลดีต่อเพื่อสุขภาพของผู้ใช้สอยภายในอาคาร เพราะผลิตจากไนลอน 6.6 100% โดยมีลักษณะของพรมเป็นชนิด Cut Pile ทอด้วยระบบ Electrostatic Flocking ทำให้เส้นใยมีความหนาแน่นถึง 80 ล้านเส้นต่อตารางเมตรจึงทนต่อการขูดขีดต่าง ๆ โดยที่เส้นใยไม่หลุดร่วง อีกทั้งเส้นใย
เคลือบด้วยสาร Sanitize ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท Sanitize AG ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นสารที่สามารถป้องกันการก่อตัวของเชื้อรา แบคทีเรีย และเชื้อโรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้ปลอดจากการเจริญเติบโตของเชื้อโรคตลอดอายุการใช้งาน มีหลากสีหลายลายให้เลือก โดยผลิตภัณฑ์มีให้เลือกใช้ได้ทั้งแบบม้วนและแบบแผ่น

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ลักษณะชั้นของวัสดุ
1. เส้นใยไนลอน 6.6 100% ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 80 ล้านเส้นต่อตารางเมตร ทำให้ฝุ่นผงและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ไม่ฝังลึกลงในตัวพรม ทำความสะอาดได้ง่ายและยังทำให้ผิวหน้า
ของพรมสามารถป้องกันการลื่นไถลได้ดี
2. Flock Adhesive เป็นชั้นที่ช่วยยึดเส้นใยไนล่อนให้ติดแน่นไม่หลุดได้ง่าย และมีส่วนผสมของ Sanitized (โดย Sanitized AG) ซึ่งเป็นสารที่สามารถป้องกันการก่อตัวของเชื้อรา แบคทีเรีย และเชื้อโรคต่าง ๆ
3. Fibreglass Non-woven เป็นชั้นใยแก้วที่ทำให้ชั้น
Flock Adhesive กับ Closed Cell PVC Foam ชั้นที่ 1 ยึดติดกันได้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยในเรื่องความคงสภาพของพรมอีกด้วย
4. Closed Cell PVC Foam ชั้นที่ 1 ช่วยเพิ่มความนุ่มสบายเวลาเดิน และช่วยลดเสียงสะท้อนจากการเดิน
5. Glassfibre Net Reinforcement ช่วยในเรื่องของการคงสภาพ ป้องกันไม่ให้ตัวพรมมีการหดหรือขยายตัวมากเกินไป
6. Closed Cell PVC Foam ชั้นที่ 2 PVC Foam ชนิดกันน้ำ ทำให้สามารถทำความสะอาดพรมด้วยน้ำได้

1carpets-wall-to-wall-520015-1672

ผ่านมาตรฐานการทดสอบ ดังนี้
• การใช้สอยเหมาะกับพ้นื ท่ปี ระเภทอาคารพาณิชย์ตามมาตรฐาน EN685: Class 33
• ป้องกันการลื่นไถล (Slip Resistance) ตามมาตรฐาน UK SRG pendulum: Dry – very low Slip Risk และ Wet – low Slip Risk และ EN13893:DS: ≥ 0.30
• ผ่านการทดสอบเรื่องการทนไฟ ตามมาตรฐาน EN13501: Bfl -S1
• ผ่านมาตรฐานการทนต่อการสึกกร่อน EN1307 Annex F: > 1000 Cycles
• ผ่านการทดสอบความทนทานต่อการใช้งานล้อเลื่อน (Castor Chair) EN985: r ≥ 2.4 Continuous Use
• การขยายตัวของแผ่น ตามมาตรฐาน ISO2551/ EN986 โดยมีค่าน้อยกว่า 0.2 %
• การซีดจางของสี ตามมาตรฐาน EN-ISO 105-B02โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 6
• ความสามารถในการดูดซับเสียง ตามมาตรฐาน ISO354: Sound Absorption = 0.10
• ความสามารถในการลดเสียงดังที่เกิดจากการกระแทก ตามมาตรฐาน EN-ISO717-2: Impact Sound Δlw = 20 dB
• การไม่ซับน้ำตามมาตรฐาน EN1307 Annex G: Pass
• ค่าการระเหยของสารอินทรีย์วัตถุต่ำ (Low VOC)

13

Stretch Ceiling รุ่น Translucent

เมื่อกล่าวถึงวัสดุปูพื้นแล้วก็ต้องมีวัสดุตกแต่งฝ้าเพดานมานำเสนอเช่นกัน โดยฝ้าเพดานติดตั้งในลักษณะขึงตึงชนิดโปร่งแสง Stretch Ceiling รุ่น Translucent นี้ใช้สำหรับตกแต่งงานฝ้าเพดาน ผนัง หรือเสาภายในอาคาร เพื่อการกระจายแสงในอาคารให้เท่ากันทุกจุด และไม่ก่อให้เกิดการระคายตาเมื่อมองไปที่ต้นกำเนิดแสง สามารถที่จะ
ตอบสนองการใช้งานเพื่อการมองเห็นได้เป็นอย่างดี นอกจากจะให้ความสวยงามแล้ว วัสดุยังมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง สามารถปรับใช้งานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ทั้งยังติดตั้งง่ายและยังทำความสะอาดได้สะดวกอีกด้วย

ฝ้าเพดานติดตั้งในลักษณะขึงตึงชนิดโปร่งแสงนี้ผลิตจากวัสดุ PVC ที่มีความหนาวัสดุไม่น้อยกว่า 0.15 มิลิลเมตร หน้ากว้างวัสดุไม่เกิน 2.4 เมตร (ขึ้นอยู่กับรุ่น) และสามารถทำความยาวได้ไม่จำกัดเชื่อมวัสดุโดยใช้เส้นเชื่อมที่เล็กและสังเกตได้ยาก ติดตั้งร่วมกับ Profile ที่ผลิตจากอะลูมิเนียม โดยมี U-Protector (วัสดุป้องกันแผ่นฉีกขาด) ที่
ผลิตจาก PVC และ Finishing Joint (วัสดุสำหรับปิดร่องตามแนวโครงอะลูมิเนียมเพื่อความเรียบร้อยสวยงาม)

นิยมใช้งานผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ สำหรับการตกแต่งภายในอาคาร เพื่อเพิ่มความน่าสนใจพร้อมการตกแต่งด้วยไฟสีสันต่าง ๆ โดยเฉพาะตามศูนย์การค้า ร้านค้า ภัตตาคารและร้านอาหาร หรือนำไปใช้เพื่อการกระจายแสงอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มความสว่างให้กับพื้นที่ภายในอาคาร เช่น ในสำนักงาน ห้องประชุมแกลเลอรี่ เป็นต้น นอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติของวัสดุที่ไม่กักเก็บฝุ่นผง ต้านทานเชื้อแบคทีเรียและสามารถทำความสะอาดได้โดยง่าย จึงเหมาะกับการใช้งานภายในคลินิกแพทย์ คลินิกทันตกรรม และห้องแล็ปได้เช่นกัน และด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นจึงทำให้วัสดุชนิดนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชั่น

• วัสดุไม่มีส่วนผสมจากสารแคดเมี่ยม (Cadmium-free) ไม่ก่อให้เกิดพิษต่อร่างกาย
• น้ำหนักแผ่นโดยรวม ไม่มากกว่า 243 กรัม/ตารางเซนติเมตร
• ค่า Breaking Strength สามารถรับน้ำหนักได้ 170 เดคานิวตัน/ตารางเซนติเมตร
• ค่าต้านทานแรงฉีก (Tear Growth Resistance) ตามมุมตั้งฉาก 35 เดคานิวตัน/เซนติเมตร ตามมุมโค้ง 70 เดคานิวตัน/เซนติเมตร ตามมาตรฐาน NFT46007
• ค่าแรงยืดตัวของวัสดุ (Elongation) ตามแนวยาว 120% ตามแนวขวาง 180% ตามมาตรฐาน NFT54102
• ค่าความแข็งของวัสดุ 83 5 Shore A ตามมาตรฐาน NFT51109
• มาตรฐานการทนไฟ B-s2-d0 ตามมาตรฐาน EN13501-1 และ Class A Rated ตามมาตรฐาน UL USA Standard และ BS476 Part 7 ตามมาตรฐาน British Standard
• ได้รับการรับรองจาก IMO (International Marine Organization) ว่ามีคุณสมบัติที่ไม่เป็นพิษ
• ผ่านการทดสอบ Sound Proof ตามมาตรฐาน NFS31-03
• คุณสมบัติในการคงรูปที่อุณหภูมิตั้งแต่ -5 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส
• ผ่านการทดสอบการควบแน่น (Condensing) ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ 38 องศาเซลเซียส ซึ่งจะไม่เกิดรอยหยดน้ำและคราบด่าง
• สามารถป้องกันการรั่วไหลของอากาศได้ 100% (Air Tightness)
• มีคุณสมบัติทนทานต่อความชื้น สามารถติดตั้งใกล้พื้นที่ชายทะเล (Sea Water)
• มีคุณสมบัติทานทานต่อสารเคมี เช่น เกลือคอปเปอร์ ไตรคลอโรเอทีลีน กรดอ่อน ๆ
• มีคุณสมบัติต้านทานเชื้อแบคทีเรีย
• สามารถเจาะรู Perforated เพื่อทำเป็นฝ้า Acoustic ได้
• สามารถพิมพ์ลวดลายลงบนแผ่นฝ้าได้

14

Ferco Seating เก้าอี้เฟอร์โก้

และผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ เตียวฮง สีลม นำเสนอสำหรับการใช้งานในการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ได้แก่ เก้าอี้เฟอร์โก้ (Ferco Seating) ซึ่งเป็นเก้าอี้ที่ได้รับการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่ม โดยเน้นที่การนั่งสบายไม่ปวดเมื่อยแม้จะนั่งเป็นเวลานาน สามารถเลือกรูปแบบของเก้าอี้ให้เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งานได้หลากหลาย อีกทั้งยังมีอุปกรณ์เสริมแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองการใช้งานในกิจกรรมที่ต่างกัน หรือตามความต้องการของผู้ใช้สอยแต่ละกลุ่ม

เหมาะสำหรับใช้งานในห้องประชุม ห้องเรียน โรงภาพยนตร์ รวมไปถึงสนามกีฬาในร่มและกลางแจ้ง ด้วยรูปแบบของเบาะรองนั่งที่สามารถพับเก็บได้อัตโนมัติ โดยกลไกการพับเก็บเบาะด้วยระบบถ่วงดุลน้ำหนักภายในเบาะ (Counterweight Tip Up) ทำให้ไม่มีเสียงรบกวนขณะใช้งาน พร้อมกันนี้ด้วยอุปกรณ์เสริมมาตรฐานที่มีให้เลือก จึงสามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน
• เบาะรองนั่งและพนักพิง สามารถเลือกสีและรุ่นของผ้า หรือ PVC Repelli Eco Leather
• ถาดรองเขียนผลิตจากพลาสติก ABS ขนาด A3 หนา 10 มิลลิเมตร รับน้ำหนักได้ 40 กิโลกรัม ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Ferco พับเก็บและกางใช้งานง่าย ไม่รบกวนผู้ที่นั่งด้านข้าง สามารถติดตั้งได้สำหรับผู้ที่ถนัดมือซ้ายและมือขวา
• เลขที่นั่ง (Seat number) สามารถเลือกเป็น ตัวเลขบน PVC รูปวงกลม หรือปักด้ายบนเบาะก็ได้
• ตัวอักษรบอกแถว (Row Letter) สามารถเลือกรูปแบบเป็นแผ่นสลักตัวอักษรรูปวงรี หรือปักด้ายบนเบาะก็ได้
• สามารถเพิ่มแผ่นปิดด้านข้าง (Aisle panel) ได้ โดยสามารถเลือกวัสดุเป็นหุ้มผ้าหรือ PVC Repelli Eco Leather ตามมาตรฐานของ Ferco
• สามารถติดตั้งไฟส่องสว่าง (Aisle Light) พร้อมตัวอักษรบอกแถวที่ด้านข้างเก้าอี้ได้
• เพิ่มเต้ารับ และช่องสำหรับเสียบสาย LAN สายสัญญาณที่ใช้ในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ภายในพื้นที่ระยะใกล้เข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายในพื้นที่
• Probax โฟมเบาะรองนั่งพิเศษลิขสิทธ์ของ Nubax ซึ่งใช้เทคโนโลยีกับเบาะในรถสปอร์ตหรู เพื่อให้รองรับการนั่งให้กระชับดียิ่งขึ้น
• มี Option เสริมสำหรับที่นั่งผู้ใช้ Wheelchair

ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 อย่างที่กล่าวมานั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ทาง เตียวฮง สีลม ได้น้ำเข้ามาจัดจำหน่าย ที่สามารถตอบสนองต่อการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรือ Universal Design ได้ เพราะการจะออกแบบเพื่อคนทั้งมวลมีปัจจัยหลัก 7 ประการที่สำคัญ ดังนั้นนอกจากจะต้องคำนึงถึงพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว การเลือกวัสดุที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ดี มีความปลอดภัยสูง มีความยืดหยุ่นในการใช้งานได้ดี มีความทนทานต่อการใช้งานสูง ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย สามารถทำความสะอาดได้สะดวก ก็เป็นส่วนสำคัญต่อการออกแบบที่ต้องคำนึงถึงเช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ใช้สอยทุกกลุ่มสามารถใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกัน เพราะหัวใจของการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานสำหรับทุก ๆ คน ให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมได้อย่างมีความสุขนั่นเอง

17 prin

 

นิตยสาร Builder Vol.30 April 2016

Previous articleแก่นแท้แห่ง ‘นิเวศ’สู่แนวคิดงานบริหารเชิงบูรณาการ
Next article‘พิมพิศา จิราธิวัฒน์’ ดีไซเนอร์เจนฯใหม่ ตัวแทนถ่ายทอดงานสถาปนิก’59 สู่คนทั้งประเทศ
กองบรรณาธิการนิตยสาร Builder - เดิมเคยเป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์ ภายใต้ชื่อ Builder News เผยแพร่เนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับวงการธุรกิจก่อสร้างมากว่า 10 ปี ต่อมาจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นนิตยสารรายเดือนในชื่อว่า Builder เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบัน มุ่งนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร