สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานสถาปนิก’60 ระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยชูคอนเซ็ปต์ “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling มุ่งเผยแพร่แนวคิด และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เนื่องด้วย “บ้าน” ถือเป็นปัจจัยพื้นฐาน ของการดำรงชีวิตของทุกคน ในทุกสังคมและวัฒนธรรม…

งานสถาปนิก’60 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 31 ซึ่งแต่ละปีที่ผ่านมา มีการกำหนดแนวคิดในการจัดงานที่แตกต่างกันออกไป โดยมุ่งสะท้อนให้สังคมมีความเข้าใจในวิชาชีพสถาปนิก มุ่งสร้างความแข็งแกร่ง เสริมองค์ความรู้ด้านวิชาชีพให้กับสถาปนิก และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สำหรับปีล่าสุดนี้ คณะกรรมการได้กำหนดแนวคิด “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling ขึ้นเพื่อนำเสนอมุมมองทางสถาปัตยกรรม ที่ปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตของทุกคน

โดย “บ้าน” ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตของทุกคน ในทุกสังคมและวัฒนธรรม ขณะเดียวกัน บ้านก็ถือเป็นสถาปัตยกรรมหน่วยเล็ก ๆ หน่วยหนึ่ง ที่เมื่อขยายจำนวน หรือรวมตัวกันหลาย ๆ หลัง ก็สามารถเติบโตเป็นชุมชนและเมือง ที่มีความซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ บ้านยังเป็นจุดเริ่มต้นของพื้นที่ ที่ก่อรูปความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว ขยายตัวเป็นความสัมพันธ์ระดับเพื่อนบ้าน สังคมระดับชุมชน และเมืองที่ดีในมิติต่าง ๆ ต่อไป

สมาคมสถาปนิกสยามฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาปัตยกรรมดังกล่าว จึงกำหนดจัดงานสถาปนิก’60 ภายใต้หัวข้อ “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่แนวคิด รวมถึงนวัตกรรมในวงการสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย และเปิดเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกัน ทั้งในกลุ่มวิชาชีพสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา นักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญที่สุดคือประชาชนทั่วไป ที่มีความต้องการหรือสนใจเรื่องบ้าน

สำหรับพื้นที่นิทรรศการ “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ประกอบด้วย 1. พื้นที่บ้าน 2. พื้นที่ในบ้าน และ 3. พื้นที่นอกบ้าน โดยทั้ง 3 หมวดนิทรรศการ จะเล่าถึงประเภทลักษณะของกลุ่มต่าง ๆ (Typology) เทคนิคการก่อสร้าง (Tectonic) และแนวความคิดต่าง ๆ (Thought) แสดงประกอบในหัวข้อนิทรรศการนั้น ๆ

  • พื้นที่บ้าน เป็นนิทรรศการ ที่แสดงให้เห็นแนวคิดที่อยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ เช่น ที่อยู่อาศัยแบบวิถีไทยประเพณี และพื้นถิ่น, ที่อยู่อาศัยสมัยใหม่, ที่อยู่อาศัยที่อยู่ร่วมกับพิบัติภัยธรรมชาติ, ที่อยู่อาศัยที่เป้นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ที่อยู่อาศัยในพื้นที่หนาแน่น, แนวคิดที่อยู่อาศัยในอนาคต เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่แสดงนวัตกรรมก่อสร้างสมัยใหม่ เช่น การประยุกต์วัสดุในการก่อสร้าง การใช้เทคโนโลยี CAD, CAM หุ่นยนต์ และ Drone มาเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างอาคาร
  • พื้นที่ในบ้าน เป็นพื้นที่นิทรรศการ ที่แสดงให้เห็นแนวคิดการอยู่อาศัยภายในบ้าน ภายในที่อยู่อาศัยรูปแบบต่าง ๆ และเล่าถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นมา เพื่อช่วยสร้างสภาวะความน่าอยู่อาศัย และความสัมพันธ์ภายในบ้านอย่างลงตัว
  • พื้นที่นอกบ้าน เป็นพื้นที่นิทรรศการ ที่แสดงให้เห็นแนวคิดการออกแบบองค์ประกอบ และพื้นที่ต่าง ๆ ภายนอกบ้าน เช่น สวนนอกบ้าน ศาลพระภูมิพื้นที่ความเชื่อ พื้นที่เปิดโล่ง พื้นที่ทางสังคมระหว่างบ้านในชุมชน โดยนิทรรศการแสดงให้เห็นว่า บ้านแต่ละหลัง หากใช้วิธีคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อก่อร่างขึ้นมาในระดับมหภาค จะส่งผลที่ยิ่งใหญ่ในมิติต่าง ๆ กับสังคม และบริบทภายนอกได้อย่างไร นอกจากนี้ ในพื้นที่นิทรรศการนี้ ยังแทรกด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เป็นพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนความคิด องค์ความรู้ ระหว่างสถาปนิก และประชาชนผู้สนใจทุกกลุ่ม

สำหรับการจัดงาน สถาปนิก’60 “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling สมาคมสถาปนิกสยามฯ คาดหวังให้การนำเสนอแนวคิดดังกล่าว เป็นแนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยที่ดี จากสถาปนิกรุ่นใหม่ รุ่นปัจจุบัน สู่ประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของนวัตกรรมการออกแบบ ทั้งในระดับประเทศ และความเป็นผู้นำในระดับนานาชาติ

Previous articleนักออกแบบพื้นที่ชีวิต
Next articleสะพานลอยทรงอินฟินิตี้ ‘High-Tech Park’ จากโครงสร้างเหล็ก ยาวกว่า 200 เมตร
บรรณาธิการเว็บไซต์ Builder News สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส วิชาโทการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เคยเป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ประจำสำนักข่าวหลักในประเทศ 2 แห่ง ปัจจุบันผันมาเป็นนักเขียนและผู้สื่อข่าววงการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และสถาปัตยกรรม