สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานสถาปนิก’60 ระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2560 ภายใต้แนวคิด “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling และมีความประสงค์จะดำเนินการว่าจ้าง พัฒนาแบบและก่อสร้างงานนิทรรศการส่วนสมาคม โดยประกาศเชิญชวนผู้สนใจ เพื่อคัดเลือกผู้รับจ้าง ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบ ตลอดจนรูปแบบนิทรรศการ ที่เหมาะสมกับแนวคิดของการจัดงานมากที่สุด

 

แนวคิดหลักในการจัดงานสถาปนิก’60 “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling

“บ้าน” เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตของคนทุกคน ในทุกสังคมและวัฒนธรรม ในขณะเดียวกัน บ้าน ก็ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมหน่วยเล็ก ๆ หน่วยหนึ่ง ที่เมื่อมีการขยายจำนวน หรือรวมตัวกันของบ้านหลาย ๆ หลัง ก็สามารถเติบโตเป็นชุมชน และเมือง ที่มีความซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ “บ้าน” ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเป็นพื้นที่ที่ก่อรูปความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว ขยายตัวเป็นความสัมพันธ์ระดับเพื่อนบ้าน สังคมระดับชุมชน และเมืองที่ดีในมิติต่าง ๆ ยิ่งขึ้นต่อไป

ในงานสถาปนิก’60 ภายใต้หัวข้อ “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling จึงมีความต้องการเผยแพร่แนวคิด นวัตกรรม สำหรับวงการสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และเปิดเป็นพื้นที่ที่มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งในกลุ่มวิชาชีพสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา นักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญที่สุดคือ ประชาชนคนทั่วไปที่มีความต้องการ และสนใจเรื่องบ้าน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนองาน

 • เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย และไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครองซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
 • ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สมาคมสถาปนิกสยามฯ หรือไม่เป็นผู้กระทำ
  การอันเป็นการขัดขวางการคัดเลือกในครั้งนี้
 • เคยมีผลงานการออกแบบและก่อสร้างงานนิทรรศการซึ่งมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. และ/หรือ มูลค่าไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท

ขอบเขตการดำเนินงาน

พัฒนาแบบและการจัดพื้นที่พร้อมดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดจนพร้อมใช้งาน ในส่วนสถานที่จัดแสดงนิทรรศการส่วน
สมาคมสถาปนิกสยามฯ โดยมีหัวข้อและขนาดพื้นที่ ดังนี้:
Zone และขนาดพื้นที่รวม 6,000 ตารางเมตร
– ASA area 1 บริเวณโถงด้านหน้า พื้นที่ 1,000 ตารางเมตร
– ASA area 2 (Challenger 2) พื้นที่ 5,000 ตารางเมตร

ระยะเวลาดำเนินงาน

ผู้เสนองานที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องพัฒนาแบบเป็นแบบก่อสร้างจริง ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันลงนามในสัญญากับสมาคมสถาปนิกสยามฯ และจะต้องเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการฯ ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2560 และรื้อถอนส่วนจัดแสดงในวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป

งบประมาณ

 • งบประมาณการจ้างเหมาดำเนินการครั้งนี้อยู่ในกรอบไม่เกิน 7,490,000 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
  เป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าครุภัณฑ์ ค่าดำเนินการ ค่ากำไร ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าอากรแสตมป์ปิดสัญญาและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 • ในกรณีงานเพิ่มเติมจากเงื่อนไขการจัดจ้างนี้ ที่ต้องคิดค่าใช้จ่าย สามารถขออนุมัติก่อนดำเนินการได้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการดำเนินงาน
 • ผู้เข้าร่วมเสนองานที่เข้ารอบและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับเงินค่าตอบแทนการเสนองานรายละ 21,400.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

กำหนดการยื่นซองและนำเสนอแนวคิดการออกแบบต่อคณะกรรมการ

 • ประกาศรายละเอียดและข้อกำหนดฯ วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ที่เว็บไซต์สมาคมฯ www.asa.or.th
 • ผู้เสนองานรับฟังชี้แจงรายละเอียดการเสนองานฯ จากคณะกรรมการฯ วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ สมาคมสถาปนิกสยามฯ (ถ.พระราม 9 ซอย 17) (เอกสารเพิ่มเติมของกรรมการฯ ในวันชี้แจงฯ ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของรายละเอียดและข้อกำหนดฯ นี้)
 • ยื่นซองเสนองานและนำเสนอแนวคิดในการออกแบบต่อคณะกรรมการฯ (เฉพาะผู้ที่เข้ารับฟังการชี้แจงฯ เท่านั้น)
  วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ สมาคมสถาปนิกสยามฯ
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนองาน วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่เว็บไซต์สมาคมฯ www.asa.or.th หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ

ยื่นซองเสนองาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระรามที่ 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

นางสาวรติรัตน์ จันทร
โทร: 02 319 6555 ต่อ 113
โทรสาร: 02 319 6419
E-mail: [email protected]

สำหรับข้อมูลอื่น ๆ อาทิ หลักฐานการเสนองาน การยื่นซองเสนองาน ข้อปฏิบัติในการเสนองาน ฯลฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร TOR ฉบับเต็มได้เพิ่มเติม >>ที่นี่<<

ในส่วนของเอกสารประสอบสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดได้เพิ่มเติม จากด้านท้ายประกาศของทางสมาคมฯ >>คลิก<<

Previous articleคริสตัล ลากูนส์ พลิกโฉมพื้นที่ไร้การพัฒนา สู่โครงการอสังหาฯ ที่ยิ่งใหญ่
Next article5 บริษัทสถาปัตย์ ที่ได้ชื่อว่า ผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับงานออกแบบ ได้ดีที่สุดในโลก!!
กองบรรณาธิการเว็บไซต์ Builder News - ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ที่มาพร้อมกับการรับข่าวสารในรูปแบบใหม่ ทั้งจากสื่อออนไลน์ และโซเชี่ยลมีเดีย เว็บไซต์ Builder News จึงถือกำเนิดขึ้น แตกย่อยออกมานอกเหนือจากนิตยสาร Builder โดยเน้นนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร ที่มุ่งถึงกลุ่มผู้อ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้น