สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทุนมนุษย์ “HBA MODEL” ล่าสุดเปิดหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาช่างเขียนแบบ สอดรับกับแนวนโยบายขับเคลื่อน “อาชีวะสร้างชาติ” ของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่หวังเห็นการผลิตคนอาชีวะออกสู่ตลาดแรงงานเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เดินไปข้างหน้า

ดร.พัชราดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA : Home Builder Association) เปิดเผยว่า จากแนวคิดและการขับเคลื่อนนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับอาชีวะที่จะก้าวมาเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ โดยอยากเห็นการพัฒนาด้านการผลิตการผลิตบุคลากรในภาคการศึกษาที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งในส่วนของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลกรในส่วนของอาชีวศึกษาเช่นเดียวกัน

แนวทางที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านดำเนินการมาเป็นเวลา 2-3 ปี รวมถึงการให้ความสำคัญถึงความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้โครงการ HBA MODEL ในการผลักดันการศึกษาให้เกิดขึ้นในชื่อ “โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” เริ่มต้นที่การเปิดการเรียนการสอนในสาขาเทคนิคการควบคุมการก่อสร้างระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการรับสร้างบ้าน โดยที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ การเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรนี้จะผสมผสานระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ

โดยในช่วงวันศุกร์และเสาร์ จะเป็นเวลาของการเรียนภาคทฤษฎี โดยวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ทำหน้าที่ดูแลการเรียนการสอนในส่วนนี้ เนื้อหาวิชาที่ต้องเรียน เช่น ระบบสุขาภิบาลในอาคาร เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง ความแข็งแรงวัสดุ การทดสอบวัสดุ คอนกรีตเทคโนโลยี ทฤษฎีโครงสร้าง การบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง งานระบบท่อและสุขภัณฑ์ เป็นต้น

“ข้อดีของหลักสูตรนี้คือ ผู้เรียนจะได้รับความรู้และประสบการณ์ในแบบ On the Job training มีพี่ ๆ คอยให้คำปรึกษาและฝึกงานตลอด 2 ปีในหลักสูตร ระหว่างการเรียนนั้นน้อง ๆ จะได้ประสบการณ์การทำงานในหน้าที่ผู้ช่วยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมด้วยค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน พร้อมทั้งค่าพาหนะ และที่พัก เมื่อเรียนจบก็จะได้ทำงานในตำแหน่งผู้ควบคุมงานก่อสร้างกับบริษัทซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านที่เข้าร่วมโครงการ” 

ทั้งนี้ เมื่อเรียนจบและผ่านการประเมินและทดสอบสมรรถนะจนได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ถือว่าเป็นการประกันรายได้ภายหลังจบการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน

จากการดำเนินการที่ผ่านมา สมาคมฯ เชื่อว่าเดินทางถูกทางแล้วกับการพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจโดยตรงตามโครงการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลังผลประเมินคุณภาพนักศึกษาทั้ง 3 รุ่นที่ผ่านมาถือว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยรับนักศึกษารุ่นที่ 4 พร้อมกับเปิดหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาช่างเขียนแบบขึ้นอีกหลักสูตร

“ทั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และช่างเขียนแบบ มีความสำคัญกับธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยถือว่ายังมีความต้องการรับบุคลากรทางด้านนี้เป็นจำนวนมาก จึงต้องเร่งพัฒนาบุคลกรรุ่นใหม่ ๆ ขึ้นมารองรับความต้องการของธุรกิจที่เพิ่มขึ้น โดยในรุ่นที่ 1 จบแล้วก็ได้กระจายไปทำงานในบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิก ส่วนรุ่น 2 ใกล้จะจบเร็ว ๆ นี้ ขณะที่ รุ่นที่ 3 อยู่ระหว่างการเรียนการสอนในหลักสูตร และเตรียมเปิดสอนในรุ่นที่ 4 ใน 29 เมษายนนี้”

สำหรับการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปี 2559 ทางสมาคมฯ เตรียมเปิดสองสาขาด้วยกัน คือ เปิดรับน้อง ๆ ปวช.ที่สนใจเรียนต่อในระดับ ปวส.สาขาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ในขณะเดียวกันก็เปิดเพิ่มอีกหนึ่งสาขาคือ เขียนแบบ

อีกหนึ่งภารกิจที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านให้ความสำคัญก็คือ การจัดทำแผนการระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพช่างก่อสร้างมาตรฐานอาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง ในระดับ 4-5 หรือเทียบเท่า ปวส.และปริญญาตรี ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จและเตรียมนำประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งหากประกาศใช้จะมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานให้แก่ธุรกิจรับสร้างบ้านในระยะยาว

ซึ่งที่กล่าวมาเป็นการดำเนินงานของสมาคมฯ โดยมีเป้าหมายถึงการยกระดับขีดความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสายอาชีพนี้ให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นกับการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการมากขึ้น

Previous articleสจล. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา ชูแนวคิด Chao Phraya for All
Next articleสัมมนา ราคาที่ดิน ทำเล รถไฟฟ้า และการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน VS ระบบสาธารณูปโภค
กองบรรณาธิการเว็บไซต์ Builder News - ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ที่มาพร้อมกับการรับข่าวสารในรูปแบบใหม่ ทั้งจากสื่อออนไลน์ และโซเชี่ยลมีเดีย เว็บไซต์ Builder News จึงถือกำเนิดขึ้น แตกย่อยออกมานอกเหนือจากนิตยสาร Builder โดยเน้นนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร ที่มุ่งถึงกลุ่มผู้อ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้น