“ลุมพินี วิสดอม” ระบุการพัฒนาและสร้างบุคคลากรที่เชี่ยวชาญงาน BIM มีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการก่อสร้างทั้งระบบได้มากกว่าแสนล้านบาท

บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาด้านการออกแบบ ในเครือบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) ให้ความเห็นถึงการพัฒนาระบบการก่อสร้างโดยการนำนวัตกรรมการออกแบบที่เรียกว่า Building Information Modeling หรือ BIM เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากระบวนการออกแบบ บริหารจัดการต้นทุน การก่อสร้าง รวมไปถึงการบริหารจัดการอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการประเมินของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุมูลค่าการก่อสร้างในประเทศไทยเฉลี่ยอยู่ที่  1-1.2 ล้านล้านบาทต่อปี โดยแบ่งเป็นการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยคิดเป็น 50% ของมูลค่าการก่อสร้างรวม 30% เป็นการก่อสร้างอาคารโครงการรัฐ และ 20% เป็นการก่อสร้างอาคารอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในขณะที่งานก่อสร้างโดยเฉลี่ยจะมีอัตราการสูญเสียจากกระบวนการก่อสร้าง ทั้งจากการออกแบบและกระบวน การทำงาน อาทิ การตัดกระเบื้อง การตัดท่อ และระบบการก่อสร้างต่างๆ เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 15% หรือมีอัตราการสูญเสียจากกระบวนการก่อสร้างประมาณ 1-1.5 แสนล้านบาทต่อปี

ปัจจัยสำคัญในการพัฒนางาน BIM ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลักคือ การพัฒนากระบวนการการพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากร ปัญหาในการพัฒนางาน BIM ในปัจจุบันคือการขาดแคลนบุคคลากรที่มีความเข้าใจกระบวนการทำงานของ BIM ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการก่อสร้างและการบริหารอาคาร  เนื่องจากบุคลากรที่จะมีทักษะในการพัฒนางานด้าน BIM จำเป็นต้อง มี 3 ทักษะที่สำคัญ คือทักษะในด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านบริหารจัดการสำหรับโครงการและองค์กรและทักษะในการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน BIM

ปัจจุบันหลายประเทศในเอเซีย ได้มีการนำ BIM มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น ในขณะที่ในประเทศไทย การใช้งาน BIM ยังอยู่ในวงจำกัดเฉพาะผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่สามารถนำ BIM มาใช้ในการพัฒนาโครงการเพราะเกิดการประหยัดจากขนาด เนื่องจากการนำ BIM มาใช้ในงานออกแบบและงานก่อสร้างมีต้นทุนในการดำเนินการ แต่อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายจากการนำระบบ BIM มาใช้ในการออกแบบคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 5% ของมูลค่าโครงการ ซึ่งถูกกว่าต้นทุนที่ประหยัดได้จากการออกแบบและการก่อสร้าง โดยใช้ระบบ BIM แล้วที่สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการก่อสร้างได้ประมาณ 10-15%