บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทในการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้ปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการ CSR ในแคมเปญ “HomePro Go Green” ตลอดปี 2559

คุณอรพิน ศิริจิตเกษม ผู้จัดการทั่วไป สายสื่อสารองค์กร บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจ เล็งเห็นว่า การดำเนินกิจการขององค์กรธุรกิจส่งผลกระทบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ CSR จึงกลายเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญ ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อหวังผลทางการตลาด หรือเพื่อใช้แก้ไขปัญหาทางธุรกิจให้ได้รับการยอมรับจากสังคม แต่ CSR ในปัจจุบันกำลังทวีความสำคัญ และกลายเป็นแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

IMG_6136

ที่ผ่านมา โฮมโปรเองก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อองค์ประกอบหลัก เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยในปี 2559 มุ่งเน้นด้านสินค้าเป็นเรื่องสำคัญ คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีการประหยัดพลังงาน สนับสนุนการจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีมาตรฐานสากลรับรอง ตลอดจนหลากหลายนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดแคมเปญ “HomePro Go Green ผ่าน 6 สัญลักษณ์รักษ์โลก” เชิญชวนให้ลูกค้าเลือกใช้สินค้าที่มีมาตรฐานรับรองว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อมาช้อปที่โฮมโปร ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต และบริโภคสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น

IMG_6262

ประกอบกับการตลาดสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการขยายตัว และได้รับความสนใจจากสังคมมากยิ่งขึ้น รวมถึงโฮมโปรเองได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ จึงเกิดเป็นโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าสีเขียวในประเทศ ที่สำคัญยังเป็นการกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้า และบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม โฮมโปรเองถือเป็นผู้ประกอบการที่ขานรับนโยบายของทางภาครัฐบาล กระตุ้นให้สังคมไทยเกิดความตื่นตัว และผู้บริโภคให้หันมาให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยความสมัครใจ โดยได้สื่อสาร 6 สัญลักษณ์รักษ์โลก ติดกับตัวผลิตภัณฑ์ หรือ ชั้นวางผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หรือลูกค้า ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม โดย 6 สัญลักษณ์นั้น ได้แก่

1. ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) สินค้าประหยัดพลังงานไฟฟ้าหรือใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าที่อยู่ในหมวด คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น เครื่องซักผ้า ตู้เย็น เตารีด แอร์ ไมโครเวฟ และยังรวมถึงหลอดไฟ และแผงโซล่าร์เซลล์

2. รักษ์ป่าไม้ (Sustainable Forest) สินค้าที่ผลิตจากไม้ จากการจัดการป่าไม้ยั่งยืน สินค้าที่อยู่ในหมวด คือ ประตูที่ทำจากไม้

3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ สินค้าที่อยู่ในหมวดนี้ คือ ไม้ตกแต่ง ฉนวนกันความร้อน ไม้พื้นตกแต่ง ไม้ฝาลามิเนต สี

4. ปลอดภัย (Health Care) สินค้าที่ผ่านการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สินค้าที่อยู่ในหมวดนี้คือ กระทะไฟฟ้า เครื่องทำน้ำอุ่น กระติกน้ำร้อน กาต้มน้ำไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเอง

5. ประหยัดน้ำ (Water Saving) สินค้าประหยัดน้ำ หรือใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าที่อยู่ในหมวดนี้ คือ สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ สายฉีดชำระ

6. ลดก๊าซเรือนกระจก (Carbon Care) สินค้าที่มีการผลิตด้วยมาตรฐานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สินค้าที่อยู่ในหมวดนี้คือ กระเบื้อง สี เป็นต้น

โดยสัญลักษณ์ทั้งหมดจะปรากฏบนสินค้าใน “โฮมโปร” ที่ลูกค้าจะสามารถสังเกตได้โดยง่าย เพื่อที่จะแน่ใจได้ว่าทุก การช้อปนั้นสามารถช่วยโลกได้อย่างแท้จริง

IMG_6229

นอกจากโครงการดังกล่าวแล้วนั้น โฮมโปรยังมีแคมเปญอื่น ๆ ที่ร่วมรณรงค์เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ร่วมกับทางภาครัฐบาล และเอกชน อาทิ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ลดไฟหน้าร้อน เปลี่ยน…เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ห้า” รณรงค์ให้คนไทยเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และ เปลี่ยนหลอดไฟ มาเป็นหลอด LED เบอร์ 5 โครงการนี้ ส่งผลให้ลดพลังงานไฟฟ้าลงได้ 15.7 ล้านหน่วยต่อปี ลดค่าไฟฟ้าลงได้ 62 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 8,000 ตันต่อปี

“โครงการรวมพลังหารสอง เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์” โดยโฮมโปร จับมือกับกระทรวงพลังงาน รณรงค์ให้ประชาชนร่วมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 และ เปลี่ยนหลอดไฟ มาเป็นหลอด LED

“โครงการ No Bag” งดใช้ถุงพลาสติกตลอดเดือนกรกฏาคม เพื่อลดการสร้างขยะ และลดการผลิตถุงพลาสติกที่จะสร้างมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม โดยสมาชิกโฮมการ์ด รับคะแนนสะสม 10 คะแนน ตั้งแต่บาทแรกที่ใช้จ่ายใน “โฮมโปร”

ยิ่งไปกว่านั้น “โฮมโปร” ยังใส่ใจถึงสินค้าที่สามารถต่อยอดเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และพลังงานในด้านอื่น ๆ เช่น Solar Roof ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาที่จอดรถ นำร่องที่โฮมโปร สาขาชัยพฤกษ์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 36,000 กิโลวัตต์ / เดือน ประหยัดค่าไฟได้ 147,000 บาท / เดือน ลดการปล่อยคาร์บอนได้ 240,900 กิโล/ปี เท่ากับการปลูกต้นไม้ 27,689 ต้น / ปี จากโครงการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น “โฮมโปร” มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ และจริงใจในการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข และ โฮมโปร ขอยืนหยัดเจตนารมณ์อันดีนี้ เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ดีมีความสุข และเปี่ยมด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมอย่างยั่งยืนสืบไป คุณอรพิน กล่าวปิดท้าย

Previous articleกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ 3 ของรัฐบาล คสช.
Next articleเพิ่มความหรูหราในบ้านด้วย Plyboo Durapalm Woven Palms วัสดุไม้ที่ผลิตจากต้นปาล์ม
กองบรรณาธิการเว็บไซต์ Builder News - ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ที่มาพร้อมกับการรับข่าวสารในรูปแบบใหม่ ทั้งจากสื่อออนไลน์ และโซเชี่ยลมีเดีย เว็บไซต์ Builder News จึงถือกำเนิดขึ้น แตกย่อยออกมานอกเหนือจากนิตยสาร Builder โดยเน้นนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร ที่มุ่งถึงกลุ่มผู้อ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้น