Home Tags กรีน

Tag: กรีน

เมืองหลวงในต่างประเทศเผยปลูกต้นไม้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า 500 ล้านดอลล่าร์ต่อปี

0
ต้นไม้ให้ประโยชน์มหาศาลต่อเมืองใหญ่รวมไปถึงพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยกว่า 10 ล้านคน ซึ่งมีงานวิจัยของ Theodore Endreny จาก...