Tags Posts tagged with "การศึกษา"

การศึกษา

Chindamanee English Program School

CHINDAMANEE SCHOOL ENGLISH PROGRAM WORLDCLASS EDUCATION CENTER โรงเรียนถือเป็นจุดเริ่มต้น เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ ทั้งในแง่วิชาการและประสบการณ์ชีวิต...

ส.รับสร้างบ้านขับเคลื่อน HBA MODEL ขานรับนโยบายรัฐ “อาชีวะสร้างชาติ”

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทุนมนุษย์ “HBA MODEL” ล่าสุดเปิดหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาช่างเขียนแบบ สอดรับกับแนวนโยบายขับเคลื่อน...
หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์

การศึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ระดับปริญญา

“ปัจจุบัน การเรียนการสอนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี มี 4 หลักสูตร 2...