Home Tags คุณภาพการก่อสร้าง

Tag: คุณภาพการก่อสร้าง

Construction Quality Management (CQM) : การจัดการคุณภาพการก่อสร้าง

0
การจัดการคุณภาพงานก่อสร้างเป็นหัวข้อหนึ่งของงานก่อสร้างที่จะต้องมี เพราะเป็นการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานและความสวยงามตามที่ผู้ออกแบบการจัดการคุณภาพงานก่อสร้างที่ดี เป็นการสร้างความมั่นใจในการก่อสร้างว่าจะดำเนินการตามแผนและข้อกำหนดเกี่ยวกับเวลาและงบประมาณที่กำหนด รวมถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัย จุดประสงค์การจัดการคุณภาพของงานก่อสร้างจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่ใช้กัน หรือเป็นที่ยอมรับอย่างเหมาะสม สำหรับโครงการก่อสร้างที่มีคุณภาพ...