Home Tags จักรยานe-bike

Tag: จักรยานe-bike

CLIP เทคโนโลยีเปลี่ยนจักรยานเป็น e-bike

Startup จากเมือง Brooklyn คิดค้นอุปกรณ์ที่สามารถติดกับจักรยานประเภทใดก็ได้ เพื่อกลายเป็น e-bike โดยเทคโนโลยีดังกล่าวประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า...