Home Tags ซีเมนต์

Tag: ซีเมนต์

AREA เผย “ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2559”

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (AREA) ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ กำหนดราคาค่าก่อสร้างอาคาร ไตรมาส 1/2559 (มีนาคม)...