Home Tags ที่พักพิงชั่วคราว

Tag: ที่พักพิงชั่วคราว

ไอเดีย ที่พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ

ในช่วงเวลาหลายปืที่ผ่านมานั้น ได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นในหลายๆ แห่งทั่วโลก ทั้งธรณีพิบัติ อุทกภัย และวาตภัย ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่อาคารบ้านเรือนและเมืองต่างๆ...