Home Tags ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Tag: ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

STARTUP

STARTUP ในธุรกิจ DIGITAL

กระแส 'STARTUP' ในบ้านเรามาแรง เริ่มตั้งแต่รัฐบาลทีมุ่งก้าวสู่ยุคที่ 4 ของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ท่านนายก และท่านรองสมคิดใช้คำว่า...