Home Tags บ้านโครงการ

Tag: บ้านโครงการ

Living Revolution นิยามใหม่ของการอยู่อาศัย ที่จะมาเปลี่ยนแนวคิดของการใช้ชีวิตแบบ New Normal

New Normal หรือ ความปกติรูปแบบใหม่ เป็นนิยามของการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จนเกิดเป็นพฤติกรรมปกติของสังคม เรื่องของการอยู่อาศัยก็เช่นกัน...