Home Tags ประธานจัดงานสถาปนิก

Tag: ประธานจัดงานสถาปนิก

สัมภาษณ์ตรงกับอาจารย์โอ๊ต ประธานจัดงานสถาปนิก’60 ถึงข้อมูลและคอนเซ็ปต์ของงาน

ขอนำทุกท่านเข้าใกล้งานสถาปนิก’60 รวมถึงนิทรรศการของสมาคมสถาปนิกสยามภายใต้คอนเซ็ปต์ บ้าน บ้าน : BAAN BAAN...