Home Tags ประเมินค่าอสังหา

Tag: ประเมินค่าอสังหา

ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์

การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน รุ่นที่ 130

0
ภาคความรู้พื้นฐาน:  ตลาดอสังหาริมทรัพย์กับการประเมินค่าทรัพย์สินในปัจจุบัน ภาพรวมของภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่กระทบต่อ การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ การรังวัดตรวจสอบหาตำแหน่งที่ดิน การอ่าน - เขียนแบบแปลนอาคารเบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนแบบแปลนอาคารประเภทต่าง ๆ และข้อสังเกตจากวิศวกรที่เชี่ยวชาญการตรวจสอบอาคาร ภาคทฤษฎี:  หลักแห่งมูลค่าทรัพย์สินในเชิงสากล มูลค่าทรัพย์สินขึ้นอยู่กับอะไร...

การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน รุ่นที่ 129

0
ภาคความรู้พื้นฐาน:  ตลาดอสังหาริมทรัพย์กับการประเมินค่าทรัพย์สินในปัจจุบัน ภาพรวมของภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่กระทบต่อ การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ การรังวัดตรวจสอบหาตำแหน่งที่ดิน การอ่าน - เขียนแบบแปลนอาคารเบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนแบบแปลนอาคารประเภทต่าง ๆ และข้อสังเกตจากวิศวกรที่เชี่ยวชาญการตรวจสอบอาคาร ภาคทฤษฎี:  หลักแห่งมูลค่าทรัพย์สินในเชิงสากล มูลค่าทรัพย์สินขึ้นอยู่กับอะไร...