Home Tags ภาษีทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง

Tag: ภาษีทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง: แล้วเราจะเสียภาษีกันอย่างไร

0
การถกประเด็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2560 เราควรจะปรับปรุงร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ผ่าน ครม. อย่างไร และจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่หลังผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา และ...