Home Tags วางแผนการทำบัญชี

Tag: วางแผนการทำบัญชี

การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 34

0
การตัดสินใจกำหนดสถานะเป็นบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล ที่ส่งผลต่อภาษี การเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่าง จุดพึงระวังในการวางแผนภาษีอสังหา การจัดทำบัญชีที่แตกต่างกับธุรกิจประเภทอื่น หัวข้ออบรม  ภาษีอสังหา อากรตามประมวลรัษฎากร หน้าที่การเสียภาษีของผู้ค้าอสังหาริมทรัพย์ในสถานะนิติบุคคล-คณะบุคคล-บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับรายได้/รายจ่าย เงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิ เทคนิคการคิดคำนวณการเสียภาษีอสังหา การวางแผนภาษีอากรอสังหา ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนแบบของรายได้-รายจ่าย การวางแผนประเด็นทรัพย์สิน-หนี้สิน เทคนิคการบริหารจัดการการเสียภาษีให้มีประสิทธิภาพ การวางระบบบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สถานการณ์ตลาดและแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เกณฑ์การรับรู้รายได้และรายงานงบการเงิน การรับรู้รายได้และรายจ่าย...