Home Tags สถาปัตยกรรมล้านนาร่วมสมัย

Tag: สถาปัตยกรรมล้านนาร่วมสมัย

“The Little Shelter Hotel” โรงแรมที่เสมือน ภาพสะท้อนของงานสถาปัตยกรรมล้านนาร่วมสมัย ใจกลางเมืองเชียงใหม่

อาคารโพลีคาร์บอเนต รูปทรงดีไซน์แปลกตา ตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่ที่โอบล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ เหนือริมแม่น้ำปิง เป็นที่ตั้งของThe Little Shelter...