Home Tags เกษตร

Tag: เกษตร

ยิบอินซอย

“ยิบอินซอย” ชูคอนเซ็ปต์ Green Industry เปิดโรงงานปุ๋ยแห่งใหม่ ทุ่มงบกว่า 200 ล้าน!!

0
ยิบอินซอย ต่อยอด 70 ปี ธุรกิจปุ๋ยและเคมีเกษตรรายแรกของไทย เปิดโรงงานปุ๋ยแห่งใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มองอนาคตประเทศไทย กับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทางการเกษตรกรรม

0
จากการวิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทยในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและขึ้นกับข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความรุนแรงส่งผลให้ประเทศ ต่าง รวมทั้งไทยต้องดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ และกำหนดเป้าหมายของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ ต่ำกว่าระดับการปล่อยตามปกติ ร้อยละ...