Home Tags เขตเศรษฐกิจพิเศษ

Tag: เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เมืองใหม่กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (New Town & Special Economic Zone)

การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล คสช. ทำได้ดีพอใช้ในภาวะเศรษฐกิจโลกผันแปรค่อนข้างมาก ซึ่งวิธีกระตุ้นไม่มีอะไรดีกว่า ‘รัฐบาลลงทุนด้านสาธารณูปโภค’ หรือ Infrastructure...
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

TCEB จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.กาญจนบุรี

0
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (Thailand Convention & Exhibition Bureau...