Home Tags AuReus

Tag: AuReus

“AuReus” โซลาร์เซลล์จากเศษผักทางเลือกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ในปัจจุบันท่ามกลางปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของโลก ปัญหาด้านขยะก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญและการแก้ไขก็เป็นไปอย่างเชื่องช้า มีเพียงร้อยละ 30 ของขยะมูลฝอยเท่านั้น ที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งมีบางส่วนนำไปรีไซเคิล วันนี้ BuilderNews...