Home Tags Don Justo

Tag: Don Justo

วิหารคริสต์

Don Justo วิหารคริสต์ ที่สร้างขึ้นจากฝีมือของชายชราเพียงผู้เดียวตลอดระยะเวลา 53 ปี

เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่ออย่างยิ่ง เมื่อ Justo Martinez อดีตบาทหลวงหัวใจผู้เปี่ยมไปด้วยศรัทธา ได้ใช้เวลาแทบทั้งชีวิตของเขาตลอด 53...