Home Tags Green Building Management

Tag: Green Building Management

โรงงานไม่ใช่ผู้ร้าย “The Plus” โรงงานเฟอร์นิเจอร์สีเขียวราคาพันล้านแห่งใหม่ในนอร์เวย์

0
ขณะที่โลกของเรายังต้องการสิ่งอุปโภคบริโภคเพื่อคนจำนวนมหาศาล แต่แหล่งผลิตและสร้างงานอย่างโรงงานก็ยังถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ร้ายทำลายธรรมชาติซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะฝ่ายโรงงานต่าง ๆ ล้วนพยายามปรับตัวให้เข้าเกณฑ์ที่ปลอดภัยมากขึ้น ส่วนโรงงานใหม่ก็พยายามสร้างโรงงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แม้จะไม่สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการผลิตจนเป็น...

แนวคิดเรื่อง Green เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคาร

0
ทุกท่านที่อยู่ในวงการออกแบบก่อสร้าง อาจมีความคุ้นเคยกับวิชาชีพที่เรียกกันว่า Facility Management ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ค่อนข้างใหม่ หลักการคือการบริหารจัดการอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่เจ้าของและผู้ ใช้...