Home Tags Green University

Tag: Green University

แก่นแท้แห่ง ‘นิเวศ’สู่แนวคิดงานบริหารเชิงบูรณาการ

การเข้าใจในแก่นแท้ของธรรมชาติและการดำรงอยู่ของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการเข้าถึงความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคม ผสานกับแนวคิดของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งให้อยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูลหรือได้ประโยชน์ร่วมกันแล้วนั้น ก่อให้เกิดเป็นแนวทางในการบริหารงานเชิงบูรณาการที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ด้วยวิสัยทัศน์ของอาจารย์นักวิชาการคนหนึ่งไปสู่ผู้บริหารงานสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นกับการผลักดันสถานศึกษาให้ก้าวสู่ถานที่แห่งความสงบสุขอย่างยั่งยืนร่วมกัน แนวคิดหนึ่งที่เสมือนเป็นแกนหลักในฐานะนักบริหารของ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์...