Home Tags Runway

Tag: runway

รันเวย์วงกลม

รันเวย์วงกลม ปฏิวัติการบินรูปแบบใหม่ ขึ้นและลงได้ทุกทิศทาง

ทางขึ้นลงเครื่องบิน หรือ รันเวย์รูปวงกลม คือรูปแบบของสนามบินใหม่ภายใต้แนวคิด The Endless Runway โดยมีลักษณะเป็นวงกลม...