Home Tags ZERO COVID Project

Tag: ZERO COVID Project

ชวนสถาปนิกมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กับโครงการ ZERO COVID Project

0
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ทางด้านองค์กรวิชาชีพสถาปัตยกรรมเล็งเห็นถึงความไม่เพียงพอของสถานที่รองรับผู้ป่วยในอนาคต จึงรวมตัวกันก่อตั้งโครงการที่ชื่อว่า "ZERO COVID" เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องของการออกแบบปรับปรุงอาคารในส่วนจุดคัดกรอง...