ระบบอาคาร HBS (THAILAND) CO.,LTD. จากผลิตภัณฑ์ ThermCon และผลิตภัณฑ์ PF 56 I/E เป็นนวัตกรรมก่อสร้างยุคใหม่ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเอาใจผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ ให้สอดรับกับภาวะเศรษฐกิจ และปัญหาขาดแคลนแรงงานได้เป็นอย่างดี ด้วยระบบก่อสร้างที่ช่วยให้งานเสร็จเร็ว แข็งแรงทนทานแม้เกิดแผ่นดินไหวหรือพายุ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทนไฟ สามารถกันเสียงได้ดี และยังได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ อีกทั้งเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศด้วยกระบวนการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

ระบบอาคาร HBS (THAILAND) CO.,LTD. จากผลิตภัณฑ์ ThermCon และผลิตภัณฑ์ PF 56 I/E เป็นระบบการก่อสร้างแบรนด์ระดับโลกที่ทันสมัย ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากประเทศเยอรมันที่ได้รับการรับรองสิทธิบัตรทั้งในประเทศไทยและยุโรป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย ที่กำลังมองหาเทคโนโลยีการก่อสร้าง เพื่อเสริมศักยภาพให้แก่องค์กรในด้านความรวดเร็ว และความมีมาตรฐานที่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญของการแข่งขันธุรกิจในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ภายใต้แนวคิดของการรักษาสมดุลระหว่างเทคโนโลยีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต้องมาพร้อมกับคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น

ถือเป็น นวัตกรรมก่อสร้าง ยุคใหม่ที่จะช่วยประหยัดแรงงานเมื่อเทียบกับการก่อสร้างในระบบอื่น ๆ ทั้งยังสามารถ
รองรับงานก่อสร้างได้ทุกประเภท รวมทั้งการใช้งานร่วมกับแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป (Pre Cast) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเหมาะกับการใช้งานที่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหวและพายุ โดยเฉพาะพื้นที่ร้อนชื้นอย่างประเทศไทย
ได้เป็นอย่างดี เพราะนวัตกรรมดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั่วโลก เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบอาคารที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ทั้งยังช่วยประหยัดราคาและระยะเวลาในการก่อสร้าง จึงเป็นมาตรฐานใหม่ของการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ระบบอาคาร HBS (THAILAND) CO.,LTD. จากผลิตภัณฑ์ ThermCon และผลิตภัณฑ์ PF 56 I/E ยังผ่านการประเมินสมรรถนะการใช้พลังงาน พบว่าเป็นระบบอาคารที่ทำให้อุณหภูมิผิวผนังภายในอาคารต่ำกว่าอุณหภูมิอากาศภายนอกอาคาร ซึ่งบ่งชี้ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของระบบอาคารแบบ HBS (THAILAND) CO.,LTD. ที่ก่อสร้างด้วยผลิตภัณฑ์ ThermCon และผลิตภัณฑ์ PF 56 I/E หรือที่เรียกว่า ‘ผนังเย็น’ เพราะไม่ว่าจะปิดหรือเปิดเครื่องปรับอากาศ จะส่งผลให้ผู้ใช้อาคารรู้สึกเย็นขึ้นเมื่อเทียบกับผนังทั่วไป ทั้งนี้ผนังทั่วไปมักทำด้วยวัสดุที่มีมวลมากและมักอมความร้อน ทำให้ผนังร้อนกว่าอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร และทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกร้อนมากขึ้นกว่าความรู้สึกที่ได้รับอิทธิพลจากอุณหภูมิอากาศเพียงอย่างเดียว ผนังเย็นจะช่วยให้สามารถปรับการตั้งอุณหภูมิอากาศของเครื่องปรับอากาศให้สูงขึ้นได้ในขณะที่เปิดเครื่องปรับอากาศ ทำให้ประหยัดพลังงานและทำให้ผู้ใช้อาคารรู้สึกเย็นกว่าการใช้ผนังทั่วไป แม้ในช่วงเวลาที่ไม่มีการปรับอากาศ

ระบบอาคาร HBS

นอกจากนี้ ยังเป็นผลิตภัณฑ์อาคารเขียวอีกด้วย เนื่องจากอาคารที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ThermCon และผลิตภัณฑ์ PF 56 I/E จะสามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว แข็งแรงทนทานต่อแผ่นดินไหวและพายุ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทนไฟ สามารถกันเสียงได้ดี จึงสามารถทำคะแนนตามเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวได้ 1 คะแนนในข้อ LEED IDc1.1-1.4
Innovation in Design และ TREES GI 1-5 นวัตกรรมได้ ส่วนในด้านคุณสมบัติการถ่ายเทความร้อน สามารถต้านทานความร้อนได้ดีกว่าผนังก่ออิฐฉาบปูน 4 เท่า ช่วยทำคะแนนตามเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวได้ในข้อ LEED EAp2 Minimum Energy Performance, EAc1 Optimize Energy Performance และ TREES EAp2
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นต่ำ, EA1 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยจำนวนคะแนนที่ได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบอาคาร ทั้งนี้จะต้องทำการจำลองการใช้พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ ThermCon และผลิตภัณฑ์ PF 56 I/E ยังมีส่วนประกอบของวัสดุพื้นถิ่นและวัสดุรีไซเคิลสามารถช่วยทำคะแนนตามเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวได้ในข้อ LEED MRc4 Recycled Content, LEED MRc5 Regional Materials, TREES MR 4 การใช้วัสดุรีไซเคิล และ TREES MR 5 การใช้วัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศอีกด้วย อีกทั้งผลิตภัณฑ์ ThermCon และผลิตภัณฑ์ PF 56 I/E มีความจุความร้อนน้อย เป็นผนังเย็น ไม่แผ่รังสีความร้อนให้กับผู้ใช้อาคาร สามารถช่วยทำคะแนนตามเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวได้ในข้อ LEED IEQc7.1 Thermal Comfort และ TREES IE 5 โดยจำนวนคะแนนที่ได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบอาคาร ทั้งนี้จะต้องทำการจำลองการใช้พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โดย HBS (THAILAND) CO.,LTD. เป็นผู้คิดค้นจากนวัตกรรมระบบอาคาร HBS (THAILAND) CO.,LTD. และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ด้วยการใช้สารเชื่อมประสานเข้ากับยิปซั่ม ซีเมนต์ ทรายโฟมโพลีสไตรีนชนิดขยายตัว และสารเพิ่มเติมอื่นๆ ทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ThermCon และผลิตภัณฑ์ PF 56 I/E สำหรับงาน
ผนังและงานฉาบ ซึ่งเป็นระบบอาคารและผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน ทนไฟ ทึบเสียง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ซื้อและผู้บริโภคในยุคนี้ ที่เน้นระบบการก่อสร้างอาคารที่ไม่ยุ่งยาก ประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการก่อสร้าง เป็นผลิตภัณฑ์ประกอบอาคารที่มีคุณภาพดี รวมทั้งมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม และ ผศ.ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program: iTAP) ตลอดจนศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) คณะสิ่งแวดล้อม ที่ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ มา ณ ที่นี้ด้วย

นิตยสาร Builder Vol.35 SEPTEMBER 2016

Previous articleพักผ่อนก่อนเดินทางต่อ กับตู้นอน aDream pods ในสนามบิน งีบสบายไม่ปวดเมื่อย
Next articleญี่ปุ่นคิดไกล ออกแบบกังหันสุดล้ำ แปรรูปพลังงานไต้ฝุ่นไปผลิตไฟฟ้าได้ยาวนานถึง 50 ปี
กองบรรณาธิการนิตยสาร Builder - เดิมเคยเป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์ ภายใต้ชื่อ Builder News เผยแพร่เนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับวงการธุรกิจก่อสร้างมากว่า 10 ปี ต่อมาจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นนิตยสารรายเดือนในชื่อว่า Builder เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบัน มุ่งนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร