หลอดแอลอีดี T8

เป็šนหลอดไฟที่ผสมผสานเทคโนโลยี โดยเลือกเม็ดชิปประสิทธิภาพสูง รวมถึงการระบายความรŒ้อนและส่‹งผ่‹านแสงที่ดี ซึ่งสว่‹างมากกว่‹า 170 ลูเมนต่‹อวัตต์ ในหลอด LED ประเภท TUBE 8 ช่‹วยใหŒ้ประเทศลดการใช้Œพลังงานได้Œมากยิ่งขึ้นโดยไม‹่เพียงอนุรักษ์พลังงานเท่‹านั้นแต‹่เป็šนการอนุรักษ์แสงสว่‹างดŒ้วย

บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด