สวิตช์และเต้Œารับ รุ่‹น อัลฟ†า (Alpha)

เป็นสวิตช์ที่ผ่‹านการรับรองมาตรฐาน มอก. วัสดุผลิตจากโพลีคารบอเนต ไม่ลามไฟ ทนแรงกระแทก เต้Œารับมีม‹่านนิรภัย กันฝุ่†นละออง และกันนิ้วสัมผัสกระแสไฟ หน้Œาสัมผัสทำจาก Nickel Silver นำไฟฟ‡าได้Œดีเยี่ยม กลไกภายในสวิตช์ทำจากทองแดงและทองเหลือง จึงทนทานไม่‹เป็šนสนิม ยึดสายไฟได้Œแน‹่นไม่เกิดความรŒ้อนด้Œวยช่‹องเขŒ้าสายไฟแบบ
แคลมป์Šขันเกลียว

HACO ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD.