เครื่องบันทึกระบบ IP Camera ยี่หŒ้อ iNNEKT รุ‹่น ZKN416I

สามารถรองรับกลŒ้องได้Œถึง 16 ตัว และยังรองรับกล้Œองความละเอียดสูง (4K) ได้Œอีกด้Œวย โดยรองรับฮาร์ดดิสก์ได้Œทั้งหมด 4 ลูก สูงสุดลูกละ 6TB ลูกค้Œาสามารถใช้Œงานดูภาพผ‹่านระบบมือถือและคอมพิวเตอร์ไดŒ้อย‹่างง่‹ายดาย เพียงแค่‹คลิ๊กตั้งค่‹าไม่‹กี่ครั้ง ผ่‹านเทคโนโลยีที่เรียกว‹่าระบบ P2P ทำให้Œสะดวกในการตั้งค่‹าเป็šนอย่‹างมาก

PROSECURE CO.,LTD.