กล้Œอง IP Camera ยี่ห้Œอ iNNEKT รุ‹่น ZKI403V2P

ดŒ้วยความละเอียดสูงถึง 4MP จึงให้Œภาพที่คมชัดมากยิ่งกว่‹า Full-HD ทั้งภาพกลางวันและกลางคืน สามารถส่‹องแสง
Infrared ดูภาพในที่มืดได้Œไกลถึง 30 เมตร ตัวกล้Œองติดตั้งเลนส์ขนาด 2.8-12 มม. จึงปรับขนาดเลนส์ไดŒ้ตามตŒ้องการ และรองรับระบบ POE ที่จ่‹ายไฟผ่‹านทางสาย LAN อีกด้Œวย นอกจากนั้นตัวกล้Œองยังติดตั้งใชŒ้งานภายนอกไดŒ้ทันทีโดยไม‹่ตŒ้องใชŒ้อุปกรณ์เพิ่มเติม

PROSECURE CO.,LTD.