Raufusion 

ท‹่อพีพี-อาร PP-R (Polypropylene Random Copolymer) เป็šนวัสดุที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับระบบประปาทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น รวมไปถึงระบบทำความเย็น Chilled water system อายุการใช้Œงานยาวนานถึง 50 ป‚ี ใช้วิธีการติดตั้งด้วยการเชื่อมความร้อนที่ 260 องศาเซลเซียส ทำใหŒ้ท‹่อต่‹อกันเป็šนเนื้อเดียว หมดปั˜ญญารั่วซึมที่ข้Œอต‹่อ มีทั้งหมด 3 รุ่‹น รับแรงดันได้Œ 10Bar, 16Bar, 20Bar มีขนาดตั้งแต่‹ 20-160 mm. สามารถรับอุณหภูมิได้Œตั้งแต่‹ 5-70 องศา ที่ตัวท่‹อมีแถบสีระบุการใชŒ้งานและระยะเวลาในการให้Œความร้Œอน พร้Œอมทั้งบอกขนาดและรุ‹่น

TEOHONG SILOM CO.,LTD.