วีว่‹า บอร์ด (Viva Board)

วีว่‹า บอร์ด แผ่‹นไม้Œอัดซีเมนต์ที่สามารถใช้Œในงานตกแต่‹ง หรือก่‹อสร้Œางอาคารได้Œอย่‹างอเนกประสงค์ สามารถใช้Œได้Œ
ทั้งงานภายนอกและภายใน มีคุณสมบัติที่เหนือกว‹่าวัสดุธรรมชาติ ติดตั้งได้Œสะดวกรวดเร็ว สวยงาม และมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวด้Œวยผิวสีปูนเปลือย ปราศจากใยหินและส‹่วนผสมที่เปš็นอันตรายต่‹อสุขภาพ

VIVA INDUSTRIES CO.,LTD.