ตำแหน่ง Database Officer จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities :

 • รวบรวม, ค้นหา และคัดกรอง รายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับงานแสดงสินค้าในแต่ละงาน
 • ตรวจสอบความถูกต้อง และอัพเดทฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 • จัดเก็บฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบและง่ายต่อการนำไปใช้งาน
 • สรุปรายงานการคัดกรองฐานข้อมูลและประมวลผลในรูปแบบสถิติ
 • ประสานงานกับหน่วยงาน, องค์กร, สถาบันการศึกษา, บุคคลภายในและภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความพร้อมในการทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริการธุรกิจ , คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม Word , Excel ได้เป็นอย่างดี และหากสามารถใช้สูตรคำนวณได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีละเอียดรอบคอบ คล่องตัว และสามารถบริหารจัดการเวลาและเรียงลำดับความสำคัญของงานได้
 • มีความขยัน อดทน  และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีประสบสบการณ์ 1 – 2 ปี ในการดูแลระบบฐานข้อมูลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ตำแหน่ง Digital Officer จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities:

 • วิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์โดยใช้ Google Analytic เพื่อนำมาใช้ในการเลือกซื้อโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์
 • บริหาร Campaign โฆษณาทางช่องทางออนไลน์
 • Facebook Ads
 • Google Adwords
 • Google GDN
 • Google Remarketing
 • Youtube Ads (True View in Stream , Overlay , Video Discovery , Under Video)
 • สรุปและประเมินประสิทธิภาพของโฆษณาเพื่อวัดผล
 • เลือกเนื้อหาและจัดเตรียมเนื้อหาที่จะสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
 • Facebook Post
 • Article on Website
 • E-News Letter
 • [email protected]
 • ติดต่อประสานงานกับ Vendor ต่างๆภายนอก เช่น ติดต่อกับเว็บไซต์ภายนอกเพื่อซื้อ Strategic Banner
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ , คณะการจัดการ สาขาการตลาด , สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี ด้านการตลาด หรือในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจในระบบสื่อโฆษณาออนไลน์ (Website , Facebook Ads , App , Google Ads , Instagram , Blogger etc.) และสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Google Analytic ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี
 • สามารถบริหาร Campaign ทางการตลาดในทุกๆช่องทางโดยใช้สื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook , Google และ Youtube
 • สามารถสรุปและประเมินประสิทธภาพของโฆษณาเพื่อวัดผลอย่างถูกต้องและชัดเจน
 • มีความเข้าใจในการทำ SEO เป็นอย่างดี
 • ติดตามข่าวสารและ Trend ทันกระแสโลก เข้าใจ Popular Culture และสามารถนำสิ่งที่เป็นที่นิยม มาปรับใช้กับการตลาดได้
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน กระตือรือร้น ขยัน สามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ตำแหน่ง Exposerv Officer จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities :

 • ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ป้ายไวนิล , ใบปลิว , J-flag เป็นต้น
 • ออกแบบโครงสร้างบูธ , เวที , สุ้มเข้างาน โมเดลการจัดงาน Event ในรูปแบบ 3D ตามข้อกำหนดของ TOR
 • จัดทำ Proposal ในการนำเสนองานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อประมูลงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอกองค์กร เช่น หน่วยงานราชการ Supplier ต่างๆ
 • งานเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมและการออกแบบ, วิจิตรศิลป์ มัณฑนศิลป์ , สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาที่เกี่ยวกับการออกแบบต่างๆ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความชำนาญในการออกแบบ 3D
 • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Photo Shop , Adobe Illustrator
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 • สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • หากมีความเข้าใจและสามารถออกแบบภายใต้วัสดุที่กำหนดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ตำแหน่ง Human Resource Manager จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities:

 • Recruitment & Performance Evaluation.
 • Developing job descriptions, preparing recruiting advertisements, checking application forms, short listing, interviewing and selecting candidates.
 • Prepare payroll insourcing.
 • Dealing with the government for submitting HR’s documents such as social security fund.
 • Working closely with departments in a consultancy role.
 • Help improving employee relations and responsible for all that concerned personnel matters.
 • Building good relationship between HR and other departments.
 • Managing personnel activities from orientation through exit interview.

Qualifications:

 • Age between 27-40 years old.
 • Bachelor’s Degree or Higher in Human Resource or related field.
 • Have 5-7 years working experience in HR role.
 • Proficiency in using computer program i.e. Microsoft Office.
 • Containing excellent interpersonal communication and people skills.

ตำแหน่ง Marketing Communications Manager จำนวน 1 อัตรา

As a key member of the TTF marketing team, the Marketing Manager will be responsible for assisting in the development of the overall marketing strategies and implementing plans to achieve the company’s business objectives.

TTF is one of the leaders in exhibition organizer, offering many media channels to specific industries to promoting their products/services. Producing both online and offline community, cover a range of target groups from SMEs to industrial conglomerates in order to maximize the benefits and embellish the business for customers.

Principal Duties and Responsibilities :

Contribute to the development of strategic marketing, advertising and public relations plans for the TTF brand portfolio.

 • Manage the creation, deployment and tracking of attendee-facing marketing that reflects positioning and key brand messaging in channels that include website pages, emails, print, advertising and PR in order to reach company goals.
 • Direct the horizontal creative services team to ensure the TTF brand image is consistent, aligned with strategic initiatives and maintains brand recognition throughout show cycles.
 • Explore new markets and obtain deeper penetration into current markets in order to acquire new visitors or reactivate past visitors. This objective may include responsibilities that involve list acquisition, managing barter relationships, advertising opportunities and tradeshow participation.
 • Manage the operations and promotions of the TTF online media in collaboration with each Business Unit and assist with the coordination for the marketing campaign.
 • Collaborate with Operations, Online Content, Electronic Media and Sales to manage projects such as websites, creative design, mobile app, promotion of exhibition, activities, accommodations, speakers, education, contests and awards.
 • Lead the social media program for the brand by directing the Marketing Operations Specialist to develop and implement social media plans that drive engagement, build the TTF attendee and exhibitor communities and improve the audience experience.
 • Manage the marketing temporary or marketing intern personnel hired to assist the marketing department prior to the exhibition.
 • Contribute to the analysis of marketing programs including tracking, reporting key metrics and recap presentations.
 • Identify industry trends and customer insights by monitoring competition, reading industry publications and market research.
 • Foster positive work relationships across all departments and outside partners and maintain effective internal communications to ensure that all relevant company functions are kept informed and aligned with marketing objectives.
 • Continually further job knowledge by participating in company sponsored opportunities.
 • Creatively accomplish marketing objectives within budget guidelines.
 • Accomplish additional responsibilities as assigned.

Position Requirements : 

 • Knowledge of systems and platforms both online and offline.
 • Ability to collaborate with team members and maintain positive relationships with inside and outside partners.
 • Experience of working across organization’s matrixes and remote horizontal services to get results.
 • Ability to influence and work with cross functional teams to get positive results.
 • Able to remain positive and flexible when company direction changes or innovates.
 • Bring new, viable, creative ideas to the table in order to solve problems or help the company innovate.
 • Strong customer / market focus.
 • Ability to manage and supervise multiple projects simultaneously.
 • Ability to think strategically and suggest creative solutions.
 • Excellent written and oral communications skills.
 • Strong relationship builder.

This is a great opportunity for an experienced Marketing Manager to work on a globally recognized event with a passionate and motivated team.

ตำแหน่ง Project Manager (Exhibition Project) จำนวน 2 อัตรา

The project manager will report to the General Manager and be required to fulfil the following duties and responsibilities :

 • To oversee and manage the entire exhibition process by executing set activity schedule and understanding of all stages of exhibition processes in order to ensure all exhibition processes run smoothly.
 • To manage the project on time and within budget including all aspects of the project and monitor expected project costs actual vs. planned targets.
 • Be involved with selling to prospective clients and approach exhibitors on a regular basis.
 • To work with the operation, marketing and sales  team to lead the project team toward success.
 • To identify problem issues, develop all aspects of exhibition project and propose the project development for the related fields.
 • To oversee the production of project media content as well as the income of the media.
 • Attend regular training to ensure that actions are constantly aligned with company objectives and vision.
 • Complete other ad-hoc tasks as needed.

Qualifications:

 • Male or Female Age 30 above, Thai Nationality.
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing, Advertising, Communication Arts, Business Administration or related fields.
 • Have experience at least 2 years in Event Marketing or Organizer field or Business Development
 • Skillful in Project Management minimum 2 years experiences.
 • Have knowledge for Budget controlling.
 • Able to work within tight deadlines.
 • Proven capability in analysis and concept thinking as well as interpersonal and Strong public presentation skill.
 • Possess an inquiring mind and a big thirst for learning.
 • Excellent in both written and spoken Thai as well as English (If any TOEIC, TOEFL and  IELTS score would be a plus).
 • Team players.
 • Work under pressure and limited time.

ตำแหน่ง Sales Coordinator จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities:

 • ติดต่อประสานงานและให้บริการลูกค้า รวมถึงการติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหลังการขาย
 • ประสานงานกับหน่วยงาน, องค์กร, สถาบัน, บุคคล ภายนอก ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สนับสนุนการขายและข้อมูลให้กับฝ่ายขายและฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น จดหมาย บันทึกภายใน สัญญา แบบฟอร์ม เอกสารขาย สำหรับใช้ภายในองค์กรและภายนอกองค์
 • จัดทำรายงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น รายงานสรุปการขาย (นิตยสาร, เว็บไซต์, งานแสดงสินค้า) รายงานสรุปลูกค้าไทย-ลูกค้าต่างประเทศ รายงานสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รายงานสรุปเพื่อการวิเคราะห์และวางแผนของผู้บริหาร ประจำสัปดาห์หรือตามวาระที่มอบหมาย
 • จัดทำ Sales Order, Customer Card ในระบบ Microsoft Dynamics NAV
 • บันทึกข้อมูลลูกค้าแบบออนไลน์รูปแบบทะเบียนลูกค้าในระบบ TTFeService, Excel
 • จัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานข้อมูลวางแผนและวิเคราะห์ และเพื่อสนับสนุนงานขายให้มีประสิทธิภาพ
 • จัดเก็บ, จัดทำแฟ้มและจัดเรียงเอกสารให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่อย่างถูกต้องค้นหาง่าย โดยจัดเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์, แฟ้มเอกสาร
 • จัดทำรายงานการประชุมทั้งการประชุมย่อยและการประชุมใหญ่
 • มีความพร้อมในการทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปวส. (บัญชี, การตลาด, เลขานุการ) หรือระดับปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word, Excel และสามารถใช้สูตรในการคำนวณเบื้องต้นได้
 • มีความใส่ใจในรายละเอียด รอบคอบ ทำงานรวดเร็ว และสามารถบริหารเวลาได้ดี ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ
 • มีทักษะการสื่อสารเจรจาที่สามารถสร้างสัมพันธ์อันดีในการทำงานเป็นทีมได้ที และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
 • หากมีทักษะด้านการใช้สูตร VLookup, Pivot Table เพื่อสรุปข้อมูล และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

ตำแหน่ง Sales Representative (Printing & Exposition) จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities:

 • Sales for Exhibitor Space of company project.
 • Selling advertising materials in magazines and websites.
 • Responsible for sales target.
 • Compliance with company policies and sales plans.
 • Have skills in closing, persuading, responding to arguments. And the problem solved very well.
 • Customer service and customer service as a representative of the company.
 • Gather important marketing information, comments, or customer needs.
 • Generate sales leads for our exhibition portfolio in Asian.
 • Delight customers with benefit-driven solutions
 • To oversee and manage the entire exhibition process by executing set activity schedule and understanding of all stages of exhibition processes in order to ensure all exhibition processes run smoothly.
 • Be involved with selling to prospective clients and approach exhibitors on a regular basis.
 • To work with the operation, marketing and sales team to lead the project team toward success.
 • To identify problem issues, develop all aspects of exhibition project and propose the project development for the related fields.
 • Complete other ad-hoc tasks as needed.

Qualifications:

 • Male / Female Age  20 Age 30 above, Thai Nationality
 • Bachelor’s degree in MICE, Hotel or related Sales and Marketing, any field.
 • 1-5 years of working experience of sales MICE, Convention, Exhibition, Venue or hotel business.
 • At least 3-5 years of sales experience (preferably exhibition sales)
 • Fluent in verbal and written English (other languages are a plus)
 • Curiosity and self-confidence to learn, improve, and challenge
 • Good personality, good looking, ability and to work under pressure with a tight deadline.
 • Excellent communications and service-minded.
 • Strong presentation, interpersonal, problem solving and decision-making skills.
 • Own transportation will be advantage.

ตำแหน่ง Senior Accounting & Finance จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities:

 • บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 • จัดทำแบบและยื่นแบบภาษีให้สรรพากร
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน รับเงิน และการบันทึกบัญชีต่างๆ ให้ถูกต้อง
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • ปิดงบการเงินรายเดือน
 • จัดทำงานด้านเอกสารบัญชี / การเงิน
 • สนับสนุนงานด้านบัญชี / การเงิน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาบัญชีการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีในการทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะการสื่อสารเจรจา และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี

***  หากมีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้ จะไดรับการพิจารณาเป็นพิเศษ ***

 • สามารถปิดงบการเงินได้ตามเวลาที่กำหนด
 • เป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี (CPD) แล้ว
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express หรือ NAV ได้
 • มีทักษะและความชำนาญในการใช้สูตร Pivot หรือ VLOOKUP
 • มีประสบการทำงานกับสำนักงานบัญชีมาอย่างน้อย 2 ปี

ตำแหน่ง Content Writer จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities:

 • เขียนข่าว/บทความ, แปลข่าว/บทความ
 • อัพเดทเนื้อหาเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ
 • ลงพื้นที่สัมภาษณ์แหล่งข่าว เพื่อมาเรียบเรียงและนำเสนอในสื่อที่รับผิดชอบ
 • บริหารจัดการ Social Media ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำ E-Newsletter
 • ตรวจสอบความถูกต้องของบทความ และเนื้อหา  ก่อนนำเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ

 Qualifications:

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท คณะนิเทศศาสตร์, ศิลปศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีความสนใจ ชื่นชอบและติดตามข่าวสารต่างๆ สม่ำเสมอ
 • มีทักษะด้านการเขียนถ่ายทอดและการสื่อสารที่ดีเยี่ยม สามารถเขียนหรืออธิบายเรื่องยาก ให้เข้าใจง่าย
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ทันกระแสโลก ช่างสังเกต ใส่ใจในรายละเอียด
 • มีความสนใจและชื่นชอบ Social Media
 • สามารถทำงานเป็นทีม พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี
 • สามารถติดตาม trend และสามารถนำสิ่งที่เป็นที่นิยม มาปรับใช้กับการตลาดได้
 • สามารถเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความ, copywriting, หรือการเขียนเพื่อ SEO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน กระตือรือร้น ขยัน สามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้

ตำแหน่ง Programmer จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities:

 • จัดทำและพัฒนาระบบด้วย PHP
 • ใช้ wordpress จัดทำเว็บไซต์ expo
 • อัพข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ เช่น News Clipping , E-magazine , Photo Gallery , Video ฯลฯ
 • Resize รูป และจัดทำ รูปในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการทำเว็บไซต์ หรือทำ Draft ตัวอย่าง
 • ทำการเปลี่ยนแบนเนอร์ เว็บไซต์ต่างๆ และทำ short url เพื่อเก็บสถิติ
 • ในกรณีจัดทำเว็บใหม่ ทำหน้าที่เก็บข้อมูลความต้องการในการจัดทำเว็บ เช่น รูปภาพ ขนาดรูปแต่ละหน้า ข้อความ Text และอื่นๆ
 • ทำการส่งข้อมูล สถิติการคลิ๊ก Banner เมื่อมีผู้ร้องขอ
 • ดำเนินการอัพข้อมูล Exhibitor ลงในระบบ Exhibitor List โดยเก็บข้อมูลจาก ไฟล์ Excel และใน Contract eService ที่เก็บไว้ก่อนหน้า
 • ดำเนินการอัพข้อมูล Product Highlight
 • จัดทำแบบฟอร์มสอบถาม Google form หรืออื่นๆ
 • ทำการอัพ Video ลง Youtube เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และจัดทำเว็บไซต์
 • จัดทำ e-news โดยใช้ระบบ Mailchimp เพื่อส่งออก วางรูปแบบ Template (มี Template ให้ , มีโค้ดให้) ใน Mailchimp
 • ทำการสรุปสถิติ การส่งออก , เปิดอ่าน , คลิ๊กลิ้งก์
 • ทำการสรุปสถิติเว็บไซต์รายสัปดาห์ , รายเดือน จาก Google Analytics
 • นำส่งสถิติ Truehit ทุกสิ้นเดือน
 • นำส่งสถิติเมื่อมีการร้องขอ

 Qualifications:

 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความสามารถด้าน PHP และ Framework เช่น Laravel , Codigniter , MVC (มีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ สำหรับ laravel , codigniter , mvc)
 • หากมีความสามารถด้าน wordpress จะพิจารณาเป็นพิเศษ