Home Tags งบการเงิน

Tag: งบการเงิน

วางแผนภาษี

การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 35

0
การตัดสินใจกำหนดสถานะเป็นบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล ที่ส่งผลต่อภาษี  การเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่าง จุดพึงระวังในการวางแผนภาษีอสังหา   การจัดทำบัญชีที่แตกต่างกับธุรกิจประเภทอื่น หัวข้ออบรม: ภาษีอสังหา อากรตามประมวลรัษฎากร หน้าที่การเสียภาษีของผู้ค้าอสังหาริมทรัพย์ในสถานะนิติบุคคล-คณะบุคคล-บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับรายได้/รายจ่าย เงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิ เทคนิคการคิดคำนวณการเสียภาษีอสังหา การวางแผนภาษีอากรอสังหา ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนแบบของรายได้-รายจ่าย การวางแผนประเด็นทรัพย์สิน-หนี้สิน เทคนิคการบริหารจัดการการเสียภาษีให้มีประสิทธิภาพ การวางระบบบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สถานการณ์ตลาดและแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เกณฑ์การรับรู้รายได้และรายงานงบการเงิน การรับรู้รายได้และรายจ่าย...
งบการเงินโครงการอสังหาฯ

ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์ (CF) รุ่นที่ 54

0
หลักสูตร Project Feasibility Study นี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาความเหมาะสม ความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้องควรสามารถคำนวณได้เองในเบื้องต้น ทั้งนี้...